Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10127 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Fædrelandet 10.6.1848 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

(…)

— Angaaende Spørgsmaalet om Forsædet i den combinerde Comitee, der har at valgt Inspecteuren ved Thorvaldsens Museum m. v., har Magistraten ikke delt den af Forsamlingen i Mødet d. 10de Febr. d. A. udtalte Formening, men troet, at dette ifølge Comiteens St[i]lling til Thorvaldsens Museum bør beklædes af en af Communens Delegerede; samme har derhos udtalt, hvorledes Reglen for dette Tilfælde, endog forudsat at Resol. 17de Marts 1841 ei her maatte være anvendelig, formentlig indeholdes i Pl. 15de Juli 1808, og forespurgt, hvorvidt noget maatte være at erindre imod, at Sagen forelægges Cancelliet til Afgjørelse, i Overensstemmelse med Anordn. 1ste Jan. 1840 § 29. Derhos opfordrede Magistraten Forsamlingen til at foretage Valg paa Delegerede af dens Midte til den combinerede Comitee. Forsamlingen henholdt sig ganske til hvad den om denne Sag havde yttret i Mødet den 10 Februar d. A. og besluttede at foretage det ommeldte Valg i næste Møde.

— Afdøde Cancelliraad Devegge har ved sit Testamente skænket Thorvaldsens Museum Ret til af hans Møntsamling at udtage de Mønter, som maatte mangle i Museets Samling, eller ombytte saadanne, som findes bedre conserverede i Testators, dog først efterat det kgl. Møntcabinet har udsøgt de Mynter af Samlingen, som der mangle. Antallet af de Mynter, som saaledes vilde tilfalde Museet, er opgivet til 130 græske og c. 1000 romerske, dels af Kobber dels af Sølv, med en Værdi af c. 500 Rbd. Imidlertid har Majoriteten blandt Executores af Thorvaldsens Testament været af den Formening, at denne Donation ikke burde modtages. Det hedder nemlig i Thorvaldsens Gavebrev: “Forbemeldte Gave er underkastet følgende Betingelser: at alle de ovenfor anførte Gjenstande skulle udgjøre et eneste og særskilt Museum, der skal bære mit Navn, saaledes at det aldrig skal kunne blandes med hvilkesomhelst andre Samlinger”. Den Grundtanke, at det skulde danne et afsondret Hele, er og den Tanke, der ligger til Grund for Substructionen til Bygningens Opførelse, idet man ikke vilde have et Museum for Konstværker i Almindelighed, men et Thorvaldsensk Museum, som enhver Optagelse af fremmede Ting vilde berøve sin Grundcharakter. Vel omtaler § 5 Anskaffelsen af danske Konstneres Arbeider i det Øiemed, at befordre de skjønne Konster i Danmark, og § 7 bestemmer, at Museets Bestyrelse bemyndiges til at anvende de til dens Disposition stillede Midler, for at forsøge og vedligeholde Museets Konstsager, og forskjønne dets Indre, saa at det kan blive et hæderligt Monument for dansk Konst og danske Konstneres Præstationer ; men heraf fremgaaer dog, at Bestyrelsen ikke er bemyndiget til at anvende Noget paa Mønt- og Antiqvitetssamlingen. Det er vel saa, at her kun er Spørgsmaal om Modtagelsen af en Museet tilbudt Gave; men herimod vil omtrent de samme Indvendinger kunne reises ; Enheden vilde fraviges ved Optagelsen af de ommeldte Mønter, der ville udgjøre omtrent ¼ af hele Samlingen, hvortil kommer, at Museet ikke let i Fremtiden vil kunne negte at modtage og opbevare lignende samlinger. — Minoriteten har derimod støttet sig til, at Testamentets § 1 sammenholdt med § 7 ikke er at forstaae om en Udelukkelse af Alt, hvad der ikke oprindelig hører til Museet, fremdeles, at der er stor Forskjel paa at anvende de skænkede Midler til Anskaffelse af slige Gjenstande, og at tilbagevise Gaver. Testamentet maatte for at man hertil kunde være berettiget, indeholde et egenligt Forbud, hvilket ikke er Tilfældet, og heller ikke lod sig forene med Museets Interesse. Enheden i Museet, forekom Minoriteten at være noget underordnet, ligesom samme i ethvert Fald ikke lod sig forene med de forskjellige i Museet optagne Gjenstande. Minoriteten troede derfor, at det gjorte Tilbud ikke burde tilbagevises.

Efterat Magistraten, der sluttede sig til Minoriteten, havde forlangt Forsamlingens Yttringer i denne Sag meddelte, erklærede dennes Majoritet sig enig med Majoriteten af Executorerne.

— Fra Høiesteretsadvocat Lehmann var under l3de Marts til Forsamlingen indgivet et Forslag om at dennes Møder fremtidigen holdes for aabne Døre, og at der nedsættes en Comitee af 3 Medlemmer, dels for at træffe de fornødne Foranstaltninger med Hensyn til Localets Indretning, dels til at udarbeide Forslag til de Forandringer i Reglementet, som denne Beslutnings Iværksættelse maatte udkræve.

Forsamlingen vedtog enstemmig at holde sine Møder for aabne Døre, og at nedsatte en Comitee til at gjøre Forslag til de nærmere Bestemmelser.

— Forsamlingen bifaldt Legatcomiteens Indstilling og tildelte de 2 ledigværende Gratistpladser i Efterslægtens Realskole, 1) Skovrider Klüwers Søn Andreas Christian, 2) afdøde Guldsmed Steinbachs Søn Charles. Comiteen for Offenliggjørelsen af Kjøbenhavns Borgerrepræsentanters Forhandlinger.


–––––––––

(…)


Generel kommentar

Dette er to trykte meddelelser, som blev udgivet i Fædrelandet 10.6.1848. Den første vedrører valg af “Forsædet i den combinerde Comitee” og den anden behandler Devegges donation af mønter til museet ift. notits om overdragelse af gaver i Thorvaldsens eget testamente.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1848, Fædrelandet 10.6.
Emneord
Thorvaldsens møntsamling · Thorvaldsens testamenter
Personer
Ole Devegge · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 04.01.2016 Print