Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10001 af 10246
Afsender Dato Modtager
Just Mathias Thiele 5.7.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Den danske Billedhugger, Bertel Thorvaldsen og hans Værker.

I October 1832, da ovennævnte Værks første og anden Deel vare udkomne, lod jeg udgaae Forespørgsel til de ærede Subskribenter, om hvorvidt de maatte ville fornye Subscriptionen og tegne sig for en Fortsættelse, som da skulde udkomme, enten i afsluttede Bind, eller i tvangfrie Hefter. Dette Spørgsmaal blev kun af meget Faa besvaret ‒ og med god Grund, ‒ da Forslagets Omfang paa den Tid var ubegrændset, og Stoffet (1828-32) endnu ikke rigt nok til et følgende Bind. Jeg lod imidlertid ikke min Hensigt, at fortsætte Værket, tilbagetrænges, og manglede heller ikke stadig Opfordring dertil.

Siden den Tid have nu Forholdene betydeligt forandret sig. Ved den store Konstners Død har Værket fundet sin naturlige Begrændsning, og et rigt Stof frembyder hans Virksomhed fra 1828 til 1844.

Men paa den anden Side har ogsaa Forholdet forandret sig med Hensyn til den tidligere Subskription, og efter henved 20 Aars Forløb ere mange af de udsendte Exemplarer komne i andre Hænder, nogle vel endogsaa gaaede tilgrunde i de Ødelæggelser, som al Eiendom er udsat for. Da Oplaget, paa Grund af de betydelige Omkostninger, var indskrænket til 250 Expl. og Fortsættelsen saaledes maa indskrænkes til dette ringe Antal, (eftersom det ikke kan ventes, at Nogen kjøber Fortsættelsen uden at være i Besiddelse af de foregaaende Dele), er det især til Ihændehaverne af Værkets første og anden Deel at jeg henvender mig, for at erfare, hvorvidt disse, der allerede have anvendt ikke Ubetydeligt paa dette Værk, maatte ønske at forøge denne Udgift, for at komme i Besiddelse af et fuldstædigt Værk over Thorvaldsens hele Konstnervirksomhed.

Og da det, at dømme efter de hyppigste Yttringer om Udgivelsen af de følgende Dele, synes at være udenfor al Tvivl, at det vil være de Fleste behageligst, at modtage Fortsættelsen i et Antal af maanedlige Hefter, som efterhaanden ville samle sig som Værkets tredie og fjerde Deel, saa har jeg foretrukket denne Maade.

Thorvaldsens Arbeider fra Begyndelsen af 1823 indtil hans Dødsdag udgjøre, ‒ Busterne ikke deri beregnede ‒ et Antal af omtrent 150, hvoraf adskillige ville fordre flere Plader, saa at Pladernes Antal af mig er beregnet til henved 200 Stkr., altsaa noget mere, end det allerede Udkomne I Henseende til Texten, da vil den blive af samme Omfang som i de foregaaende Dele, og det Hele vil endeligen udgjøre to Bind Text og to Bind Kobbere, i enhver Henseende svarende til Værkets første og andet Bind.

Jeg indbyder saaledes til Subscription paa Den danske Billedhugger, Bertel Thorvaldsen og hans Værker.

Ved J.M Thiele. T. III & IV.

I hvert Hefte agter jeg at levere Subribenterne 6 Blade Kobbere (nogle faa større Blade regnede som dobbelte) og eet Ark af Texten, saaledes at tilsvarende Text og Kobbere, saavidt muligt, følges ad, for en Rbd. pr. Hefte, og omtrent hver Maaned at levere eet Hefte. Ved 1838 sluttes tredie Bind, og Titel m.m. leveres i denne Deels sidste Hefte, ligesom fjerde Deel paa samme Maade afsluttes med 1844.

Ved et Foretagende af denne Beskaffenhed vil man finde det i sin Orden at Subscriptionen er bindende for de Hefter, som udgjøre hver Deel og at den saaledes først kan afsiges ved Slutningen af tredie Bind.

Udgivelsen forventes at ville begynde med August Maaned d. A., og Hefterne blive tilbragte indenbyes Subscribenter imod Erlæggelse af en Rbd. pr. Hefte. Udenbyes Subscribenter ville behage at opgive et herværende Afleveringssted. De paategnede Planer bedes indsendte til Reitzelske Boglade eller til Undertegnede inden Udgangen af d. M.

Charlottenborg, den 1ste Juli 1846.
J.M. Thiele,

Justitsraad og Professor.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Nordisk Litteratur-Tidende.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1846, Nordisk Litteratur-Tidende 5.7.
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 12.01.2015 Print