Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9943 af 10246
Afsender Dato Modtager
Johan Lange 5.12.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Johan Lange beskriver det fænomen, at en mængde plantearter, der ellers vokser i Italien, er spiret frem på byggepladsen foran Thorvaldsens Museum. Det er sket, fordi Thorvaldsens værker var emballeret med romersk hø i deres transportkasser, og under udpakningen har frø fra høet sået sig selv i jordbunkerne.

Se original

En uventet Tilvæxt til den danske Flora.

Meddeelt af Candidat J. Lange.
I Sommeren 1845 opdagedes paa Byggepladsen udenfor Thorvaldsens Museum adskillige for den danske Flora fremmede Planter, og da disse alle befandtes at være Planter, som voxe i Italien, var det efter indhentede Oplysninger let forklarligt, hvorledes de vare fremkomne netop paa dette Sted. Da nemlig de senest hidkomne thorvaldsenske Arbeider udpakkedes, blev det Hø, som havde tjent dem til Emballage fra Rom, udkastet paa Pladsen udenfor Museet, hvor iforveien endeel løs Jord og Muurgruus var opdynget. Vi ere berettigede til at antage, at mange af de Planter, som udgjorde Bestanddelene af det romerske Hø, have været forsynede med Frø, som, idet en passende Jordbund forefandtes, er fremspiret i Mængde. Resultatet Heraf har været, at omtrent 25 Arter i Sommerens Løb have blomstret og tildeels baaret Frugt, desuden ere flere endnu ubestemte Arter forefundne, som ikke have blomstret, deels fordi de ere vedvarende Væxter, som ikke blomstre det første Aar, deels fordi det ugunstigere Clima ikke har tilladt dem at udvikle Blomster. De hidtil bestemte Planter tilhøre forskjellige Familier, dog ere de fleste Bælleplanter og Græsarter (af førstnævnte Familie ialt 6, nemlig 4 af Slægten Trifolium (Kløver) og 2 Medicago (Lucerne) Arter, af sidstnævnte Familie ialt 14.

Da adskillige af de her omtalte Planter have baaret modent Frø i rigelig Mængde, synes det rimeligt at disse ville vedligeholde sig paa det Sted, hvor de voxe, ogsaa i de følgende Aar, og mange af dem kunne muligviis, naar den paa Pladsen samlede Jord engang udkjøres, udbrede sig videre. Skulde nogle af dem udbredes stærkt nok til at der i Fremtiden kunde være Spørgsmaal om at optage dem i danske Plantefortegnelser, da skjønnes det ikke at man turde negte dem Indfødsret fordi man tilfældigviis har den Fordeel at kjende Maaden, hvorpaa de ere komne til os, naar man anfører som danske mange andre Planter, der voxe forvildede omkring Byerne, i Sæden osv., f. Ex. Klinten, Kornblomsten o. fl., hvilke upaatvivleligt i sin Tid ere indførte uden at man dog almindeligviis er i Stand til at bestemme Tiden, da de indvandrede, eller Stedet, hvorfra de ere komne.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Dansk Ugeskrift, Anden Række. Nr. 190.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1845, Dansk Ugeskrift 5.12.
Emneord
Naturfænomener omkring Thorvaldsen · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 13.05.2020 Print