Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8376 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 24.3.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ De 32 Mænd have afholdt Møder den 5te og 16de dennes, om hvilke den Berlingske Tidende indeholder den sædvanlige Bekjendtgjørelse. Man erfarer deraf, at den Comitee, som ifølge Communalanordningen skal bedømme Indsigelserne mod de fremlagte Valglister, bestaaer af Borgermester Bentlei, Raadmændene Skibsted og Riis-Lowzow og Borgerrepræsentanterne Hammerich, Friedenreich, Busch og Prætorius. ‒ Man seer tillige, at Kongens Nytorvs Fuldførelse kan ventes i denne eller i alt Fald i næste Sommer, og at det endnu tilbagestaaende Arbeide m.m. vil fordre en Sum af 38,000 Rbd., af hvilke Statskassen udreder 3000 Rbd., som Bod for de i denne Anledning af Forskellige begaaede Administrationssynder. ‒ Efter Udmeldelse er Sadelmager Mundt udtraadt af Borgerrepræsentationen, og der bliver saaledes ved det forestaaende Valg at udnævne 13 nye Medlemmer. ‒ Fremdeles have de 32 Mænd tilraadet Brødtaxtens Ophævelse. ‒ Mellem Muurmester Sibbern, som Medlem af Bygningscommissionen for det Thorvaldsenske Museum og Bygmesteren, Bygningsinspecteur Bindesbøll er der opstaaet en Conflict, der er bleven Gjenstand for Forsamlingens Overveielse. Sagen er af særdeles Vigtighed, da den angaaer Spørgsmaalet om, hvorvidt Bygningen vil blive solid efter den approberede Plan. Det er derfor naturligt, at Borgerrepræsentationen har taget sig alvorligt af den, og har meent, at dens Afgjørelse burde overlades til Konstacademiet, medens man, advaret ved denne Conflict og belært ved den tidligere Erfaring fra Universitets-Bygningshistorien, ønsker at see Forholdet til Bygmesteren ordnet saaledes, at Sagens Fremme ikke oftere skal vorde standset ved deslige Ubehageligheder. Nødvendigheden heraf synes ogsaa at være indlysende, naar man seer hen til, at saa indskrænkede Synsmaader kunne gjøre sig gjældende hos en Bygmester som den, at en kongelig approberet Plan skulde være hellig og uantastelig i sine Enkeltheder, og at man hellere maa lade en fuldført Bygning falde ned eller lade Tvivl om dens Soliditet være ubesvarede, end forinden dens Paabegynden at gjenttage Undersøgelsen af de Principer paa hvilke den allernaadigst approberede Plan har været grundet. Vi have i det mindste ikke kunnet antage Andet, end at Hr. Bindesbøll er betagen af en saadan Mening, da vi nødigen ville troe, at han begynder sin Konstnervirksomhed med at ville i et saa vigtigt Hverv, som det nærværende troede frem med personlig Retshaveri og Konstnerfornemhed. [...]

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 14de Aarg. Nr. 83.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1840, Kjøbenhavnsposten 24.3.
Personer
Gottlieb Bindesbøll · Gottlieb Nicolai Sibbern · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 04.03.2015 Print