Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8519 af 10247
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Fædrelandet 27.8.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ Thorvaldsens Statue af Christian den Fjerde, bestemt til at støbes i Metal ved Dalhoff og opstilles i Christian den Fjerdes Capel i Roeskilde Domkirke, staaer nu færdig i Konstnerens Attelier. Ved at see dette herlige Konstværk maa man kun beklage, at det er bestemt til at begraves i et Capel, hvortil Entreen koster 3 Rigsbankdaler, medens Hovedstaden endnu savner et saadant Minde paa dens Torve og i dens offenlige Bygninger. Ogsaa Thorvaldsens Basrelief, Christi Gang til Golgatha, er nu færdigt og opstillet paa sin Plads omkring Alteret i Frue Kirke. Dette Basrelief, i Dimensioner eet af de største, som existere, bærer et nyt, forbavsende Vidnesbyrd om det Skabergeni, hvoraf allerede saa mange herlige Værker, henhørende til den christelige Konst, ere udgaaede. Men ogsaa her maae vi beklage, at Adgangen udenfor den sædvanlige Gudstjenestetid ikke staaer aaben uden efter speciel Requisition og mod en Douceur. Det Retteste og Smukkeste vilde vistnok være, om Kirkens Døre altid vare aabne; men kan dette ikke skee, var det dog høist billigt, at Adgangen aabnedes uden Betaling for Publicum et Par Formiddage om Ugen, om det kun var nogle Timer ad Gangen, f. Ex. hver Søndag Formiddag mellem første og anden Gudstjeneste.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Fædrelandet.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1840, Fædrelandet 27.8.
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 26.03.2015 Print