Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7347 af 10247
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dansk Kunstblad [+]

Afsendersted

København

21.10.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Academisk Præmie.
––––––––––––––

Det kongelige Academie for de skjønne Kunster har oftere fundet sig foranlediget til det Ønske at kunne udmærke og hædre saadanne Arbeider, der, udenfor de almindelige Concurser, ved de aarlige Udstillinger fortrinligen røbe Talent og heldig Bestræbelse. Da en saadan Foranstaltning vilde afgive en gavnlig og passende Paaskjønnelse af saadanne Frembringelser, som ifølge Fundatsen ikke kunne belønnes med de sædvanlige Præmier, har Academiet troet at burde benytte en særdeles heldig Omstændighed til Opnaaelsen af dette Øiemed. Det antog nemlig, at den Medaille, der for Tiden udfores som Receptions-Arbeide af Medailleur Christensen, efter Akademiets Opgave i Anledning af de Thorvaldsenske Arbeiders Hjemsendelse, turde være meest passende til en saadan Præmie. Ifølge heraf udkastede Academiet et, under 22de August d. A. af Hs. Majestat Kongen allernaadigst approberet Reglement for denne Præmies Tilkjendelse.
Reglementet lyder saaledes: § 1. Uafhængigt af de sædvanlige Concurser udsætter Academiet en Præmie for saadanne Arbeider, som iblandt de Kunstværker, der findes paa den aarlige Udstilling, fortrinligen røbe Talent og heldig Bestræbelse. § 2. Med Undtagelse af Academiets Medlemmer, kan denne Præmie tildeles enhver herværende Kunstner, ligesom ogsaa de danske Kunstnere i Udlandet. § 3. Ethvert Arbeide, som qvalificerer sig dertil, kan hædres med denne Præmie, undtagen det er foranlediget ved, eller belønnet ifølge en academisk Concurs. § 4. For at et Kunstværk stal kunne hædres med denne Præmie, udfordres, at den tilkjendes med Totrediedeel Stemmer. § 5. Henimod Slutningen af Udstillingen, naar det kan antages, at Academiets Professorer og Medlemmer have havt tilstrækkelig Leilighed til at gjøre sig bekjendte med de udstillede Arbeider, forsamles Academiet, for at tage under Overveielse, om der kan tilkjendes Præmie, og til hvem. § 6. I det Tilfælde, at een eller flere Præmier blive tilkjendte, finder Uddelingen Sted i en overordentlig Forsamling, som afholdes i selve Udstillingen. § 7. Præmien bestaaer i et Exemplar i Sølv af den Medaille, som Academiet har ladet præge i Anledning af Hjemsendelsen af Thorvaldsens Arbeider, hvilken Medaille bliver at forsyne med den Vindendes Navn og Aarstallet.

Generel kommentar

Denne artikel blev bragt i kunsttidsskriftet Dansk Kunstblad, 2. Bd., Nr. 16, 21.10.1837.

Emneord
Medaljer med Thorvaldsen-motiver · Portrætter, forestillende Thorvaldsen · Thorvaldsen-medaljen
Personer
Kunstakademiet, København · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 27.05.2018 Print