Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6735 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 30.7.1835 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

NN
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Kjøbenhavn den 30te Juli 1835. −

Ifølge de nyeste Efterretninger fra Fregatten “Bellona” laae den endnu den 8de d. M. paa Rheden af Livorno, men agtede meget snart at afgaae, derfra, saa at den om føie Tid kan ventes her hjem. Da Mandskabet paa Overrejsen var blevet angreben af en Koppeepidemi, maatte Skibet underkaste sig en Quarantaine af 10 Dage, ifær fordi strax efter Ankomsten en af Matroserne døde af den nævnte Sygdom; men efter denne Tids Forløb har det ikke blot havt fri Communication med Landet, men vore Officierer ere overalt blevne modtagne med stor Forekommenhed. Chefen, Capitain de Coninck, har efter foregaaende Indbydelse aflagt et Besøg hos Storhertugen af Toscana, og de øvrige Officierer have benyttet deres Ophold til at besøge den skjønne Arnodal, og besee Pisas og især Florenz’s mange Mærkværdigheder. Blandt de Landsmænd, de ved denne Lejlighed ere trufne sammen med, hører ogsaa den som Digter bekjendte L. Bødtcher, der i længere Tid har levet i Rom, men efter Forlydende har erholdt Tilladelse til med Fregatten at vende hjem til sit Fædreland. Efter at have hidbragt de Arbeider af Thorvaldsen, som Skibet har hentet i Italien, skal det være bestemt til en Krydstour i Østersøen, paa hvilken det maaskee kunde komme til at aflægge et Besøg i Carlscrona, hvor vore Officierer ville faae Leilighed til at gjøre sig bekjendte med Naborigets Marinevæsen.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 9de Aarg. Nr. 179.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1835, Kjøbenhavnsposten 30.7.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1835
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 04.03.2015 Print