Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7925 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dagen 23.1.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Kiøbenhavn, 23. Januar. Thorvaldsens Museum.

Af nedenstaaende meget omtalte Actstykke i den os alle interesserende Museum-Sag er i disse Dage falden Redactionen en Afskrift i Hænderne, hvilken man saa meget mindre tager i Betænkning at kundgiøre, som dette Document er af Vigtighed ikke blot for de halvhundrede Mænd (Magistrat, deputerede Borgere og Committeen), for hvilke det nærmest var bestemt, og som det strax blev meddeelt, men tillige for den hele til Indretningen contribuerende Almeenhed. Det er nemlig en Skrivelse af 6te denne Maaned fra Conferentsraad Thorvaldsen til Formændene i Committeen, saa lydende:

„Som jeg hører, har Hans Majestæt nu skriftligen gientaget, hvad Han for 8 Dage siden var saa naadig at meddele mig, nemlig at Han skienker til Locale for mine Konstsager den Bygning, som ligger bag ved Christiansborg Slotskirke, bestaaende af to Sidefløie og eet Endepartie. Jeg modtog min Konges Tilbud med Glæde og Taknemmelighed, og hvad jeg saaledes sagde til Hans Majestæt og til Konstacademiets høie Præses, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian, saavelsom til alle mine Venner, som derom have talt med mig, det beder jeg Dem, mine Herrer, at De ufortøvet ville, paa mine Vegne, foredrage saavel for deres gode Colleger i Committeen, som for den ærede Magistrat og Stadens deputerede Borgere. Jeg miskiender sandeligen ikke den Iver og gode Villie, som besieler nogle af mine Velyndere, i det de ønske et andet Locale, end dette, som jeg er fuldkommen tilfreds med, men det skulde smerte mig, om der derved skulde gives Anledning til den allermindste Yttring til Hans Majestæt eller til det Offentlige, hensigtende til at forandre hiin Kongelige Beslutning.

Mit Ønske for mine Konstsager er nær ved at opnaaes. Fundamentet er, ved denne Kongelige Gave, nu lagt; Udførelsen kan, ved de af mine Landsmænd og Medborgere allerede ydede velvillige betydelige Bidrag, som jeg erkiendtligen paaskiønner, og ved det Tilskud, som der kan ventes fra denne Stads Øvrighed, der allerede har givet mig umiskiendelige Prøver paa dens Hengivenhed, ikke længe udeblive.

Min Alder, min Konst og mit Helbred fordre Ro og Fred, og disse mig vigtige Goder vil ingen, som har mig kiær, forstyrre.”

––––––––––––––

Anvendelsen af det i Gaars-Dagen anførte Goetheske Vers paa ”den i de sidste Uger, angaaende Opførelsen af Thorvaldsens Museum reiste Tvist”, er bleven misforstaaet, som sigtende til den Thorvaldsenske Committee. Den har allene Hensyn til den opstaaede Meningsforskiellighed, den er kun stilet imod Meninger, ikke mod Personer; mod Meninger, der ogsaa udenfor Committeen have udtalt sig.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Dagen, 37. Aarg. Nr. 20.

Arkivplacering
M17,46 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839)
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Christian 8. · Frederik 6. · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 29.05.2015 Print