19.9.1820

Sender

C.F. Høyer

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Høyer forwards a letter from H.E. Freund in Rome to Thorvaldsen, who is on his way through Europe. He brings news from Rome and Denmark.

Document

Kiøbenhavn d. 19e Sep 1820.

Ufortøvet afsender ieg FreundsI Brev til MünchenII kiære Thorvaldsen! Han mælder mig at alt er vel i RomIII, at hvorfor han ikke før har skrevet er fordi, han ikke vidste andet end at De var reist, altsaa ikke til hvem og hvor han skulle adresere. PrintsenIV opholder sig i CasertaV ven[tes] i Jan: til RomVI, vil til næste Sommer reise over SweitsVII hiem. har havt i Sinde at reise til SicilienVIII har inviteret Kock og DahlIX med sig men formedelst UrolighederneX der, vover det ikke nu. BrønstedXI opholder sig i Palermo, han har i Juli: tilskrevet Freund om Begivenhederne der, da Galeislaverne i tusende Tal bleve løsladte. I Rom er der rolig og ventes dertil 12000 Østeriger for at vedligeholde RolighedenXII. Her er alt ved det gamle, paa dette nær at flere er gaaet Bankerot. Den gamle Jøde UrolighedXIII begiønte paa nye, men er nu forbi; Høsten har været god, men Bonden for ikke sinne Vare betalte. Paa Roeskilde CapelXIV arbeides der end nu og vil neppe gaa i Staa før Vinterens Komme. Her har De i Korthed hvad ieg øyebliklig veed at meddeele. Deres Venner og Bekjendtere erindre Dem med varmeste Interesse og ønske Dem bestandig Hæld og Lykke; Hører ieg nu ikke noget til Dem før, saa vil ieg dog haabe at De ved Deres Ankomst til RomXV formaar den gode PontopidanXVI at skrive mig til, for at bøde paa Savnet af Deres Bortfiernelse; Thi jeg er altid Deres inderlige

hengivne

C.F. Høyer

Oversættelse af dokument

Copenhagen, September 19th 1820

Immediately I send Freund’s letter to Munich, dear Thorvaldsen! He writes to me that all is well in Rome, and that he has not written earlier, because he only knew that you had left and not for whom or to where he should address a letter. The Prince is staying in Caserta and is expected to Rome in January, next summer he will travel home via Switzerland. He had intended to go to Sicily and has invited Kock and Dahl to come with him but dares not do it now because of the violence there. Brøndsted is staying in Palermo, in July he wrote to Freund about the events when the gallery slaves were set free in thousands. It is quiet in Rome and 12.000 Austrians are expected there to keep up order. Here everything is as before apart from the fact that several have gone bankrupt. The former Jew-baiting started again, but it is now over. The harvest has been good, but the farmer is not paid for his goods. They still work at the chapel in Roskilde and they will hardly stop until winter comes. This is for you in brief what I now can tell you. Your friends and acquaintances remember you with great interest and wish you everlasting good luck. If I do not hear anything from you earlier, then I hope that when you arrive in Rome you will make the kind Pontoppidan write to me to make up for the missing of you after you have been removed. For I am as ever yours sincerely affectionate

C.F. Høyer.

Archival Reference

m6 1820, nr. 40

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Dvs. den danske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 2. Det omtalte brev er uden tvivl Freunds brev af 19.8.1820, da det tidsmæssigt stemmer, og da dette brev omtaler P.O. Brøndsteds oplevelser af begivenheder på Sicilien, som også omtales her.
  Som det fremgår, sendte Høyer straks Freunds brev videre til München, fordi han regnede med, at Thorvaldsen ville passere denne by på sin rejse til Rom, august-december 1820, men planerne blev ændrede undervejs, og Freunds brev må da være blevet videresendt fra München til Rom og være kommet Thorvaldsen i hænde, eftersom det i dag er bevaret blandt hans efterladte papirer.

 3. Se Freunds brev, der er en rapport over, hvor vidt de forskellige arbejder i Thorvaldsens værksted var fremskredne.

 4. Dvs. den danske kronprins Christian (8.) Frederik.

 5. Caserta ligger ca. 30 km nord for Napoli, men Høyer, eller muligvis Freund, må have været fejlinformerede om Christian Frederiks opholdssted, da han i sommeren 1820 opholdt sig på slottet (Reggia di) Quisisana i nærheden af Castellammare di Stabia, ca. 30 km sydøst for Napoli.

 6. Dvs. i januar til Rom.
  Christian Frederik og hans følge ankom til Rom allerede 1.12.1820.

 7. Christian Frederik og hans følge forlod Rom 7.4.1821 og rejste faktisk via Schweiz, bl.a. passerede han Luzern 10.8.1821 for at deltage i indvielsen af Thorvaldsens monument: Døende løve (Schweizerløven), jf. A119.

 8. Christian Frederik kom ikke afsted til Sicilien.

 9. Dvs. den danske arkitekt Jørgen Koch og den norske maler J.C. Dahl.

 10. I 1820 udbrød der på Sicilien og i Napoli oprør mod den enevældige konge af Begge Sicilier Ferdinand 1. for en mere liberal samfundsorden og et konstitutionelt monarki.

 11. Dvs. den danske arkæolog P.O. Brøndsted.

 12. De østrigske tropper nåede først frem til Rom i løbet af 1821 efter, at de europæiske stormagter på kongressen i Troppau (Opava) i efteråret 1820 og kongressen i Laibach (Ljubljana) i januar 1821 havde besluttet at nedkæmpe oprøret i Napoli til fordel for fastholdelsen af et enevældigt kongerige af Begge Sicilier.

 13. Høyer hentyder til den såkaldte Jødefejde, dvs. de antisemitiske optøjer, der fandt sted fra september 1819 til januar 1820 i København og andre danske byer.

 14. Dvs. Frederik 5.s kapel i Roskilde Domkirke, som havde stået ufærdigt i en del år.
  Thorvaldsen havde i foråret 1820 set kapellet og personligt anmodet Frederik 6. om at få færdiggjort C.F. Harsdorffs og Johannes Wiedewelts fælles nyklassicistiske værk.

 15. Thorvaldsen ankom til Rom 16.12.1820.

 16. Dvs. den danske arkitekt Simon Christian Pontoppidan, der var Thorvaldsens ledsager og en slags sekretær på rejsen til Rom, august-december 1820.

Last updated 14.02.2020