8.12.1810

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Hans West

Recipient’s Location

Paris

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår ikke direkte af den citerede del af brevet, men da det er skrevet på samme ark som C.F. Høyers og Thorvaldsens fællesbrev til Hans West, skal nærværende del dateres samtidigt med Høyers brev til West, der er dateret 8.12.1810.

Abstract

Thorvaldsen asks West to help Høyer in a matter concerning the Academy of Fine Arts. He also writes that he has been invited to compete in the erection of a monument to Queen Luise of Prussia.

Document

[...]

Kiæreste Hr. Etatzraad! Jeg tilføyer nogle Linier i Hr. Høyers Brev for at bevidne Dem min Agtelse som jeg immer bærer for en sand Patriot og for at lykønske Dem til Deres Foreening med Deres agtværdige VenI – og da jeg er overbeviis om Deres utrættelige Iver for enhver god Sags Fremme saa beder jeg Dem paa det venskabeligste herved at De paa det kraftigste tager sig af Hr Høyers SagII – De kiænder Den til fulte jeg behøver ikke at sige – mere. – Fra Baronesse SchubartIII har jeg faaet BrevIV hun tilmælder mig at hendes Mand har af Kongen faaet Tilladelse at rejse hjem til Foraaret – men fra ham selv har jeg ikke havt Brev og altsaa ikke endnu erholdetV BogenVI. Hvad mig selv angaar saa lever jeg ved det gamle og paa nogen Forkiølelse nær befinder jeg mig vel – Jeg har været inviteret at concurere til at giøre Dronningen af Prøysens MonumentVII men da jeg ikke skytter om at concurere har jeg afslaaet Samme – De CommissionerVIII De har beæret mig med skal jeg saa snar mulig med Fornøyelse forrette. Hr Etatzraaden kiænder mig at være en Hader af at skrive og en Elsker af at modtage Breve; Jeg haaber der for og formedelst Deres Godhed for mig at De undskylder mig mit Brevs Korthed og derhos at De fornøyer mig snar med gode Efterretninger fra Dem selv Deres Ven og hvad De veed der interesserer mig: Lev vel Lev vel! med sand Høyagtelse og Venskab Deres hengivneste

A: Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

[…]

Dearest Etatsråd, [titular Councillor of State] I add some lines in Mr Høyer’s letter to express the respect which I ever have for a true patriot and to congratulate you with your union with your estimable friend – and as I am convinced of your untiring anxiety for the advancement of any good case with this I ask you in a friendly spirit that you most powerfully attend to Mr Høyer’s case – you know it fully I need not say – more. – I have had a letter from baroness Schubart she tells me that her husband from the King has been granted permission to go home in spring – but I have had no letter from him and so have not yet received the book. As for me I live as usual and apart from a cold I am well – I have been invited to compete for making the queen of Prussia’s monument but as I do not approve of competing I have declined the same – The commissions you have honoured me with I shall execute as soon as possible with pleasure. Sir, you know that I hate writing and love to receive letters; So that is why and because of your kindness for me I hope that you will excuse me for the briefness of my letter and furthermore that you will please me soon with good information about yourself and your friend and what you know interests me. Take care of yourself! With true respect and friendship Yours sincerely,

A: Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

General Comment

This letter is the second part of a joint letter to Hans West from C.F. Høyer and Thorvaldsen. The first part by Høyer can be seen here.
There exists a draft of Thorvaldsen’s part of the letter. This draft is written by C.F. Høyer.
A copy of the letter is also found in the Manuscript Department, the Royal Library, NKS 4752, 4o.

Document Type

Færdigt egenhændigt dokument

Archival Reference

m28, nr. 153b

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Probably the Danish diplomat Ernst Frederik Walterstorff. West stayed with Walterstorff in Paris in December 1810 and writes about it in a letter dated 17.12.1810.

  2. I.e. the matter involving the Academy of Fine Arts, which wants Høyer to leave Rome. See 8.12.1810.

  3. I.e. the Danish baroness Jaqueline Schubart.

  4. This letter is found in the archives and is dated 16.11.1810.

  5. Dvs. modtaget. Se betydning 2.1 af erholde i Ordbog over det danske Sprog

  6. The scanty information makes it impossible to identify the book.

  7. Probably a statue of Queen Luise, queen of Friedrich Wilhelm 3. of Prussia.

  8. In a letter to Thorvaldsen, dated 26.10.1810, West gives instructions regarding the transportation of various works of art, among them the portrait bust Bertel Thorvaldsen, cf. A223.

Last updated 11.05.2021