27.8.1840

Sender

F.C. Olsen

Sender’s Location

København

Information on sender

Rester af rødt laksegl. F.C. Olsen angiver desuden sin adresse i selve brevet: Pederstræde No. 136.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: S.T.I / R. Conferentsraad Thorvaldsen / p.p.II
Udskrift: S.T. / Hr Conferentsraad Thorvaldsen, Storkors af Dbr. p.p.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Olsen spørger, om Thorvaldsen har udført en portrætbuste af Christine Stampe. Svaret er nej, men han har i stedet udført busten af Conrad Hinrich Donner, A242.

Document

Maa jeg ikke tillade mig at spørge Deres Høivelbaarenhed om en Ting, som igaarIII maaskee blev forglemt. Er ikke Baronesse Stampes BüsteIV ogsaa bleven udført af Dem paa Nysø? eller er den overhovedet bleven udført?
Da jeg gjerne vilde have Fortegnelsen over de udførte Værker trykt til imorgenV, er jeg saa fri at udbede mig Deres Svar, om muligt, ved Overbringeren af dette Brev – blot med et nei eller ja tegnet herpaa.

Kjøbenhavn d. 27 August 1840 Ærbødigst
F.C. Olsen.
Overlærer
/: St. Pederstræde No. 136: /


[på udskriftssiden, med Christine Stampes hånd:]
Paa Deres SpørgsmaalVI maae ieg sige ,Nei, derimod haver ieg giort, Confernsraad Donners BysteVII, som vi glemte at omtale Igaar.

General Comment

Dette brev omtaler et møde, som Thorvaldsen og Olsen havde dagen før 26.8.1840. Mødet handlede om Olsens fortegnelse over Thorvaldsens værkproduktion siden hjemkomsten 1838. Fortegnelsen blev trykt dagen efter i første del af Olsens artikelserie, ‘Billedhuggerkunstens Flor hos os’ i Dansk Folkeblad.


Mødet fandt højst sandsynlig sted med deltagelse af Christine Stampe, da hun nederst besvarer dette brev på Thorvaldsens vegne, og da hun må have været ophavskvinde til mange af oplysningerne vedrørende de værker, som billedhuggeren havde udført på Nysø.

Brevet må være blevet modtaget og besvaret samme dag, den 27.8.1840, hvilket da må godtgøre, at Thorvaldsen og Stampe ikke rejste fra København dagen før, men først drog afsted 27.8.1840 for at nå frem til Nysø til fejringen af Holger Stampe-Charisius’ fødselsdag samme aften.

Brevet er ikke en del af Thieles oprindelige brevfund (se Arkivets historie). Det indgik først i Thorvaldsens Museum i 1955, jf. journal-nr. 6-27/1955.

Archival Reference

m26 II, nr. 5

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A217 Christine Stampe, maj 1842, inv.nr. A217
A242 Conrad Hinrich Donner, Senest 26.8.1840, inv.nr. A242

Commentaries

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  2. Dvs. “praeter plura”, med flere titler, se evt. Thorvaldsens udnævnelser.

  3. Thorvaldsen og Olsen havde tydeligvis et møde dagen før, 26.8.1840, se den generelle kommentar.

  4. Som det fremgår af Thorvaldsens / Stampes svar nedenfor, så havde Thorvaldsen på dette tidspunkt endnu ikke udført en portrætbuste af Christine Stampe. Men emnet havde tydeligvis været på bordet, og det kan have være anledning til, at Thorvaldsen i maj 1842 udførte Stampes portræt i Rom, A217.

  5. Den omtalte fortegnelse over Thorvaldsens værkproduktion siden hjemkomsten 1838 blev trykt dagen efter i Dansk Folkeblad.

  6. Dette svar på Olsens forespørgsel, må være blevet bragt tilbage til afsenderen, men om det skete samme dag, er tvivlsomt, da oplysningen i det følgende om Donners buste først blev trykt i 11.9.1840 i anden del af Olsens artikelserie, ‘Billedhuggerkunstens Flor hos os’ i Dansk Folkeblad.

  7. Dvs. Thorvaldsen portrætbuste af den holstenske bank- og handelsmand Conrad Hinrich Donner.
    Dette tekststed dokumenterer, at busten var færdigmodelleret senest på dette tidspunkt.

Last updated 04.03.2016