13.5.1841

Sender

Carl Richardt

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med et stort R.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Deres Høivelbaarenhed / Hr ConferentsraadI Thorvaldsen. / Ridder af DannebrogII & &

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Richardt asks Thorvaldsen to buy one of his paintings so that he can get money to go to Norway, where he can make a living, unlike in Denmark.

Document

Kjøbenhavn den 13 Mai 1841

S TIII
Hr ConferentsraadIV Thorvalsen!

Omendskjøndt jeg tidligere har ProfiteretV af Conferentsraadens Godhed, saa ved jeg sandlig ikke til hvilken anden at henvende mig i dette for mig Sørgelige øjeblik, da man kun overalt møder Bitterhed og underkuelse. I fem samfulde Uger har jeg allerunderdanigst søgt Audients hos Hans Maiestet KongenVI men ikke veret saa lykkelig at erholde den. Jeg maae bede Conferentsraaden ikke at tage min Dristighed ilde op, at jeg ikke MundligVII beder Conferentsraaden! at kjøbe et MalerieVIII hvis ringe vert som et begynder Arbeide jeg nesten finder formastlig at tilbyde Conferentsraaden, men naaer jeg tænker paa de mange Conferentsraaden! har vist VelvilieIX, og naaer jeg tænker paa Conferentsraadens udviste Godhed mod mig selv, og den Trøst og Opmuntring jeg nød ved at tale med Conferentsraaden, saa faaer jeg Mod til at bede Conferentsraaden anden gang at hjelpe mig. Sidste gang Reiste jeg til NorgeX og erhvirvede saa meget ved at Male Portraiter som jeg har levet for i Vinter, nu staaer jeg paa samme PoengXI, men har intet at Reise for.


Mit Malerie, er den Hjemkomne
Søemand
XII, som var paa denne
Udstilling
XIII.
underdanigst
C Richardt

General Comment

Thorvaldsen erhvervede tilsyneladende ikke det tilbudte maleri, og det ikke kendes i dag. Den tidligere bistand fra Thorvaldsen, som Richardt omtaler i brevet, lader til gengæld til at kunne dokumenteres gennem et maleri fra 1839: Portræt af en sømand med pibe i hånden, B283, der endnu befinder sig i Thorvaldsens malerisamling.


Tidligere har man anset sømandsportrættet som dét billede, der gennem brevet her tilbydes Thorvaldsen, men det stemmer ikke med den af Richardt angivne titel/beskrivelse: den Hjemkomne
Søemand
. Et sådant figurbillede omtales til gengæld i de tidligere udgaver af Weilbach. Dansk Kunstnerleksikon, som eksempel på Richardts figurbilleder: En hjemkommen Sømand. Det var ligeledes et maleri med titlen En hiemkommen Sømand, som Richter udstillede på Charlottenborg 1841, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1841, p. 11, kat.nr. 118.

Uanset hvad, dokumenterer købet af det første sømandsportræt, B283, og dette brev Thorvaldsens rolle som mentor og mæcen for kunstnerkolleger i nød, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens malerisamling – en samling med en særlig udeladelse”:/artikler/thorvaldsens-malerisamling-en-samling-med-en-saerlig-udeladelse. Men tilsyneladende antydes her også grænserne for hjælpsomheden, eftersom to malerier af Richard ikke lader til at have fristet Thorvaldsen.

Richard kom imidlertid af sted i 1842 til Norge og Sverige, jf. Weilbach. Dansk Kunstnerleksikon, 1994-2000, så enten har Richardt fundet en anden køber, eller også har Thorvaldsen alligevel forbarmet sig og erhvervet maleriet, der så siden er forsvundet.

Portrættet af den gamle sømand, B283, kan kædes sammen med lillebroderen, Ferdinand Richardts maleri En malerstue på Charlottenborg, B284, fra 1839, der også findes i Thorvaldsens malerisamling, jf. kvittering af antagelig 1839 eller 1840. Sømanden, der på dette maleri står model for de malende elever, er nemlig identisk med Carl Richardts portrætterede sømand.

Archival Reference

m24 1841, nr. 21

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

B283 Portræt af en sømand med pibe i hånden, 1839, inv.nr. B283

Commentaries

 1. Thorvaldsen var blevet udnævnt til konferensråd 10.9.1838, jf. Thorvaldsen-kronologien og referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvaldsen var blevet udnævnt til Ridder af Dannebrog 28.1.1810, jf. Thorvaldsen-kronologien og referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

 4. Thorvaldsen var blevet udnævnt til konferensråd 10.9.1838, jf. Thorvaldsen-kronologien og referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 5. Denne tidligere hjælp kan formentlig dokumenteres gennem Richards elevarbejde Portræt af en sømand med pibe i hånden, B283, der findes i Thorvaldsens malerisamling, jf. også den generelle kommentar.

 6. Dvs. den danske konge, Christian 8..

 7. Denne skelnen mellem mundtlig og skriftlig kommunikation som hhv. mere og mindre høflig/diskret ses f.eks. også i blomstermaleren J.L. Jensens brev til Thorvaldsen af 26.5.1834. Se evt. desuden referenceartiklen Brevkultur.

 8. Maleriet udspecificeres nedenfor; der er tale om et nu forsvundet figurmaleri En hjemkommen Sømand. Der er ikke, som tidligere antaget, tale om Richardts elevarbejde Portræt af en sømand med pibe i hånden, B283, jf. også den generelle kommentar.

 9. Se evt. hertil emneordet Thorvaldsens hjælpsomhed, der samler dokumenter, der omhandler Thorvaldsens hjælpsomhed generelt, samt emneordet Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere, der samler dokumenter, der omhandler Thorvaldsens hjælpsomhed overfor kolleger mere specifikt. Se desuden evt. referenceartiklen Thorvaldsens malerisamling – en samling med en særlig udeladelse.

 10. Richardt rejste i Sverige og Norge i 1842 ifølge Weilbach. Dansk Kunstnerleksikon, 1994-2000. Men Richardt har altså ifølge dette brev også før 1841 været i Norge, formentlig i 1840, eftersom vinteren 1840-1841 tilsyneladende blev tilbragt i Danmark på baggrund af det i Norge optjente jf. det følgende og den generelle kommentar.

 11. Dvs. være på nippet til, jf. Ordbog over det danske Sprog, “point”, betydning 1.

 12. Denne titel/beskrivelse dokumenterer, at der ikke kan være tale om brystbilledet Portræt af en sømand med pibe i hånden, B283, men om et mere kompliceret genremaleri, jf. også den generelle kommentar.

 13. Dvs. Charlottenborgudstillingen samme år, og dermed maleriet med titlen En hiemkommen Sømand af C. Richardt, der var udstillet 1841, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1841, p. 11, kat.nr. 118.

Last updated 01.12.2015