31.12.1806

Sender

C.F. Hansen

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

C.F. Hansen bestiller værker hos Thorvaldsen. Til Christiansborgs slotsfacade ønsker han fire relieffer med motiverne Retfærdighed, Sandhed, Klogskab og Styrke. Thorvaldsen kan selv bestemme den specifikke udformning. Til Råd- og Domhuset beder Hansen om et “passende” relief til trekantgavlen på facaden samt to statuer af Solon og Lykurgos og to relieffer, også til facaden.

Document

Kiøbenhavn den 31de Decembr 1806

Kiære Herr Professor.

Undskyld min lange TaushedI, Aarsagen dertil er allene, at ieg gierne Først vilde see hvilket Arbeyde, ieg ønskede fra Deres HaandII, Saa ubetydelig som dette maatte forekomme Dem, saa kan ieg dog forsikkre, at det er mig meget magt Paaligende, efter Arbeydes Combination, at erholde samme snarest mueligt, Det paa omstaaende Side Optegnede halve Partie er den underste Deel af Slots PortaletIII, paa samme kommer 6 Korintiske ColonnerIV, De vil heraf see det er blot et gladt Partie med Porten i Midten, og 2de NiskerV paa vær Side, i disse skal komme 4 Figurer, som skal forestille i Nisken paa venstre Haand af Porten A Retfærdighed, paa høyre Side B SandhedVI, den anden paa Venstre side C. Klogskab, og den paa høyre Side D Styrke, Disse 4r Figurer bliver giordt af Sandsteen, af Professor DajonVII, Oven over disse Nisker, er MedailliongerVIII, som holder 2 Alen og 9 TommeIX, dansk Maal i Diameter, i disse vilde ieg gierne have 4 Stykker Basrilieffi af vid Marmor, som havde en Alogorie paa de i Niskerne staaende Figurer, CommissionenX saa vel som ieg Overlader det ganske til Herr Professoren, at vælge Sujetter her til efter Eget godt BefindendeXI, dog Ønskes saa lidet i vær som mueligtXII, for at faa en Passende Størelse, da de komme temmelig høyt fra Øÿet. Dette Partie bliver næste Sommer færdig, hvorfor Ønskes at erholde disse Basrilieffer saasnart som muelig, ieg haver for det nøyagtige Maal skyld, sadt her oven en 1/2 Dansk AlenXIII.-
Dette angik Slottet nu kommer ieg endnu med noget min høystærede Ven det nye Raad og DomhuusXIV betrefende. Det Partie som paa vedfølgende BladXV er optegnet, er Hoved Indgangen til denne Bygning, i den FrontespidsXVI skulde anbringes en Passende Alegorisk Basreliff, som bliver at udføre i Stuk, da Steen vilde blive for kostbarXVII, Commissionen Ønskede at Herr Professoren vilde Componere et saadant Basrelieff, efter Størelsen, og efter en antagen forjÿngt Maalestok, lade forme et Model, hvorefter det i det Store kunde udføres, ieg haver her en Stucateur fra Milano, som ieg troer vilde efter Deres Model temmelig godt udføre det. Mens da Bygningen til midt Sommer kommer under Tag, og det siden vil foraarsage mange Omstændigheder at giøre en nye StellageXVIII, saa beder jeg især om dette FørstXIX, Foruden dette er paa vær Side af de 3de Arcader der udgiør Hoved Indgangen, en Niske, vori ieg gierne havde Figurer, Forestillende de 2de første Lovgivere, Solon og LücurgusXX, Disse Figurer der bliver 4 Danske AlenXXI høÿ, skal giøres af Sandsteen. ieg erindrer ikke om man i Rom heller i nærheden haver en saadan blød Steen, hvoraf disse uden al for stoer Bekostning kunde udføres, i saa fald var mit Ønske om De vilde paatage Dem at giøre disse Figurer og sende dem herover, i Manglende fald vilde ieg blot bede om Compositionen fra Deres Haand, ved at sende et par Modeller, af omtrent 1/4 Størelse, og ieg maatte da see at faa dem udført her. Oven over disse Nisker, kommer et par runde BasrilieffsXXII som kan udføres af Stuk, hvortil ieg ønskede en Tegning, De seer af alt dette min Ven, uagtet det kuns er en ubetydelig begyndelse, paa det som i tiden vilde behøves til Slottes Invendige Decoration, at man Savner Dem her, Mens da ieg ved vor let man Arbeÿder i det skiønne Rom, i stæden for i Kiøbenhavn, saa er det en Samvittigheds Sag, at see dette Ønske opfyldt, forinden De selv finder det for godtXXIII. Det forstaar i øvrigt sig af sig Selv, at Commissionen med megen Fornøyelse ey allene betaler det i Natura udførte ArbeydeXXIV, mens tillige de ommelte Modeller. Og ieg er vis paa at Herr Professoren med glæde paatager Dem dette Arbeyde, der skal tiene til at Pryde de vigtigste bygninger i Hoved Staden, af vort lykkelige Fædreneland, at mit særdeles Ønske maa være at see dette Arbeyde af Deres Haand, behøver ieg vel ei at Forsikkre, da ieg stedse haver den Ære, med sand Konstner Følelse at forblive Deres ærbødige, og beredvillige

Tiener
C F Hansen

P.S. Endnu haver jeg Glemt at Melde Dem at i Frisen af Portalet kommer en InskriptionXXV, som de lærde endnu ey er Enige om, mens vil først gierne vide Indholdet af Basrilieffen. Endnu maa ieg til føye at ieg i disse Dage Reysser herfra til Altona, og bliver der til midt i Martz Maanet, saa naar De i denne tid vil beære mig med et SvarXXVI, maa De have den Godhed at Adressere det der hen.

Oversættelse af dokument

Copenhagen, December 31st 1806

Dear Professor.

Excuse me for my long silence. The reason is alone that first I wanted to see which work I wanted from your hand. Though unimportant as this might seem to you I can assure you that I am very anxious, after the combination of the work, to receive it as soon as possible. The overleaf sketched half part is the lower part of the portal of the palace ; on the same there will be 6 Corinthian columns. From this you will see that it is only a plain part with the porch in the middle and two niches on either side. In these there are to be 4 figures which are to represent in the niche on the left hand of the porch A Justice on the right hand B Truth, the other on the left side C Wisdom and on the right side D Strength. These 4 figures will be made of sandstone by professor Dajon. Above these niches there are medallions which are 2 Alen and 9 Tomme Danish measure [=149,01cm] in diameter. In these I should like to have 4 bas-reliefs of white marble, which had an allegory of these figures standing in the niches. The Building Commission for Christiansborg Palace as well as I leave it entirely to you, Sir to choose subjects here as you please, however as few figures in each as possible to get a suitable size as they will be rather high up. This part will be finished next summer, which is why these bas-reliefs are wanted as soon as possible. To show the exact measure I have here put on top ½ Danish Alen.
This was about the palace, now my honourable friend, I shall write about something regarding the new Court and Town Hall. The part, which has been sketched on the enclosed sheet, is the main entrance to this building. In the pediment there should be a suitable allegoric bas-relief, which is to be executed in stucco, as stone would be too expensive. The Building Commission for Christiansborg Palace wished you, Sir to compose such a bas-relief, and according to size and to an accepted reduced scale have a model made after which it on the whole could be executed. I have here a stucco worker from Milan whom I think would be able to do it rather well after your model. But as the building at midsummer will be roofed and as it later will need many special arrangements to make new scaffolding I particularly ask about this first. On either side of the 3 arcades constituting the main entrance there is besides this a niche in which I should like to have figures representing the two first legislators Solon and Lykurgus. These figures which will be 4 Danish Alen high [=251,08 cm] are to be made of sandstone. I cannot remember whether in Rome or near it there is such a soft stone from which these could be executed without too great expenses. If that is the case I should wish that you would undertake to make these figures and send them over here. If it is not the case I shall merely ask for the composition from your hand by your sending a couple of models of about ¼ size and I should have to have them made here. Above these niches there will be a couple of round bas-reliefs, which can be made from stucco for which I wanted a drawing. You see from all this, my friend, even though it is merely a small beginning of what in time would be needed for the interior decoration of the palace that we miss you here. Though I know how easily one works in the beautiful Rome instead of in Copenhagen then it is a matter of conscience to see this wish fulfilled before you yourself please. It goes without saying that the Building commission for Christiansborg Palace pays with great pleasure not only for the work in full scale but also the mentioned models. And I am convinced that you, Sir, with pleasure will take on this work which is to decorate the most important buildings in the Capital of our happy native country. I need not assure you that it must be my special wish to see this work from your hand as I have the honour ever with true feeling of the artist to remain your benevolent

Servant
C.F. Hansen

P.S. Further I have forgotten to inform you that in the frieze of the portal there will be an inscription, which the scholars have still not agreed upon, as they want to know the content of the bas-relief first. Further, I must add that these days I leave for Altona and shall stay there till the middle of the month of March, so when you will honour me with an answer during this time you must be so kind as to address it to this place.

General Comment

Dette brev rummer den første officielle bestilling af værker hos Thorvaldsen fra den danske stat til hhv. Christiansborgs Slot og Råd- og Domhuset i København. Begge opgaver har en lang og kompliceret historie, se mere om sagsgangen i Bestillingen til Christiansborg og Bestillingen til Råd- og Domhuset.


Som det fremgår af brevet, omfattede bestillingen flg. værker:

På brevet har C.F. Hansen tegnet to tegninger med målangivelser, så Thorvaldsen kunne udføre de ønskede værker i de præcise mål:

C.F. Hansen, Opstalt af udsnit af Christiansborgs facade og øverst en ½ alen i 1:1
Opstalt af udsnit af Christiansborgs facade
Øverst indtegnet en ½ alen i 1:1
C.F. Hansen, Plan og opstalt af Domhusets tempelfront
Plan og opstalt af Domhusets tempelfront

Archival Reference

m2 1806, nr. 20

Thiele

Gengivet hos Thiele II, p. 74-76.

Other references

Subjects

Persons

Works

A317 Hebe skænker Herkules udødelighedens drik, Antagelig november 1808, inv.nr. A317
A318 Hygieia giver næring til Æskulaps slange, Antagelig november 1808, inv.nr. A318
A319 Minerva giver sjæl til menneske skabt af Prometheus, 1807 - 1808, inv.nr. A319
A320 Nemesis læser menneskenes gerninger højt for Jupiter, 1810, inv.nr. A320
A316 Jupiter, Minerva og Nemesis, Antagelig 1822, inv.nr. A316

Commentaries

 1. Hansens sidst kendte og indtil da eneste brev til Thorvaldsen stammer fra 18.6.1804.

 2. Hansen havde meddelt lige netop dette i sit foregående brev af 18.6.1804. Han vidste ikke dengang, hvilket behov for skulpturel udsmykning, han ville få på Christiansborg.
  Se mere herom i Bestillingen til Christiansborg.

 3. Dvs. Christiansborgs portal ud mod slotspladsen. Se Hansens tegning heraf nedenfor. Eller klik på knappen Se original her til venstre for at se en faksimile af brevet i dets helhed.

 4. Se et foto af seks kolossalsøjler på facaden af det nu nedbrændte slot her.
  Fotografiet viser også de øvrige Thorvaldsen-værker, der endte med at pryde facaden.

 5. Dvs. nicher. Stavemåden er nu forældet, se Ordbog over det danske Sprog.

 6. Her står højst sandsynlig Sandhed. I sit brev af 21.2.1807 til Herman Schubart, hvor Thorvaldsen fortæller om bestillingen fra Hansen, skriver han imidlertid Sundhed.
  Thorvaldsen har altså fejllæst Hansen, eller måske bevidst valgt at misforstå, fordi det passede ham bedre. Thiele II, p. 79 mener også, at det kunne have været tilfældet.
  Forvekslingen er dog forståelig, for forskellen på Hansens a og u er minimal, kun stregen over u’et gør det muligt at skelne. Se fx de a’er, der eksempelvis står lige efter i ordene anden paa, der er meget lig a’et i Sandhed; eller på u’erne i ordene mueligt, underste og Figurer i det foregående, der alle har en streg over u’et.
  Se faksimilien ved at klikke på knappen Se original t.v.
  Uanset hvad, endte det med, at Thorvaldsens læsning vandt hævd, og både statuen og den medaljon, der nævnes nedenfor, blev allegorier på Sundheden.

 7. Dvs. den danske billedhugger Nicolai Dajon. Han kom dog aldrig til at udføre statuerne. Denne opgave blev også tildelt Thorvaldsen, hvorved han blev ophavsmand til de fire facadestatuer, der blev udført i bronze:
  Styrke: Herkules, jf. A14, og skitserne A15 og A16,
  Sundhed: Æskulap, jf. skitserne A20 og A21,
  Retfærdighed: Nemesis, jf. skitserne A19 og A19a,
  Klogskab: Minerva, jf. skitserne A17 og A18.

  Se mere herom i Bestillingen til Christiansborg.

 8. Dvs. de fire allegoriske relieffer, som Thorvaldsen udførte til Christiansborgs Slots facade:
  Retfærdighed: Nemesis og Jupiter, jf. A320,
  Sundhed: Hygieia og Æskulap, jf. A318,
  Klogskab: Minerva og Prometheus, jf. A319,
  Styrke: Herkules og Hebe, jf. A317.

 9. Dvs. 2×62,77 cm + 9×2,615 cm = 149,01 cm. Thorvaldsen gentager dette mål i sit brev af 21.2.1807 til Herman Schubart.
  Størrelsen svarer til de fire ovennævnte medaljoner, der hver måler ca. 147 cm i diameter, se foregående kommentar.
  Se evt. Mål og vægt.

 10. Dvs. Slotsbygningskommissionen, som stod for både opførelse af Christiansborg og af Råd- og Domhuset.

 11. Denne tilståelse af kunstnerisk frihed har nok været ret usædvanlig for en bestilling til et af de væsentligste offentlige byggerier i det enevældige Danmark.
  Som det fremgår af bestillingen til Råd- og Domhuset nedenfor, gav Hansen også her Thorvaldsen temmelig frie tøjler – dog inden for de rammer, som bygningens karakter satte.
  Se evt. emneordet Kunstnerisk frihed.

 12. Den efterfølgende sætning citerer Thorvaldsen ordret i sit brev af 21.2.1807 til Herman Schubart.
  Meningen med sætningen er, at Slotsbygningskommissionen ønskede, at reliefferne gengav så få figurer som muligt, for at motiverne kunne opfattes klart, set på afstand fra slotspladsen.

 13. Denne betænksomme gestus af Hansen kan ses på tegningen, der er gengivet nedenfor, hvor den halve danske alen er indtegnet i form af 12 tommer. Hansen regner tydeligvis med en tomme à 2,6 cm, for den halve alen i brevet måler 31,2 cm.
  En dansk tomme sættes normalt til 2,615 cm, se evt. Mål og vægt.

 14. Dvs. C.F. Hansens Råd- og Domhus på Nytorv i København, i dag kun Domhus. Bygningen stod færdig i 1817.
  De værker, som Hansen bestiller i det følgende, blev ikke til noget til Domhuset, se mere om projektet i Bestillingen til Råd- og Domhuset.

 15. Se tegningen af Råd- og Domhusets facade gengivet for neden.

 16. Thorvaldsen fik aldrig færdiggjort et relief til frontispicen / gavlfeltet, der i dag står tomt, men han fremstillede dog udkastet Jupiter, Minerva og Nemesis, som i 1822 antagelig blev til A316. Dette udkast blev i stedet anvendt til trekantsgavlen på facaden af Christiansborg. Se mere om dette i Bestillingen til Christiansborg og Bestillingen til Råd- og Domhuset.

 17. Byggeriet af Råd- og Domhuset var tydeligvis præget af sparehensyn. Dette var højst sandsynlig årsagen til, at Thorvaldsen aldrig fik udført nogle af de værker, Hansen ønsker sig her.
  Se mere i Bestillingen til Råd- og Domhuset.

 18. Dvs. stillads. Stellage er en gammel stavemåde, se Ordbog over det danske Sprog.

 19. Som nævnt blev det aldrig til noget med relieffet til trekantgavlen til Domhuset, selvom Hansen beder om, at det skulle udføres først.
  Det er sandsynligt, at Thorvaldsen ikke følte sig tilskyndet til at udføre relieffet, fordi han kun skulle levere en model, som til og med skulle fremstilles i stuk i fuld størrelse af en stukkatør i København, se mere herom i Bestillingen til Råd- og Domhuset.

 20. Dvs. den atheniensiske statsmand Solon (ca. 638 – ca. 560 f. Kr.), der blev kaldt en af oldtidens syv vise, og kendt for citatet: Intet i overflod.
  Lykurgos var vistnok en historisk person fra 700-tallet f. Kr. og kendt for sin lovgivning i Sparta.
  Ingen af de to statuer blev til noget, men de tomme nicher ses stadig i dag på Domhusets facade, i dette tilfælde strandede sagen på Hansens ønske om at fremstille statuerne i et dårligere materiale end marmor, som det fremgår af det følgende.
  Se mere i Bestillingen til Råd- og Domhuset.

 21. Dvs. 4×62,77 cm = 251,08 cm, altså anseelige statuer, en anelse højere end fx Jason, A822.

 22. Disse medaljoner blev aldrig fremstillet. Forklaringen er igen muligvis Hansens skrabede budget, se det følgende og Bestillingen til Råd- og Domhuset.
  De runde felter, hvor medaljonerne skulle have siddet, kan stadig ses i dag – tomme – på Domhusets facade.

 23. Her hentydes til det forhold, at Thorvaldsen i 1796 blev udsendt til Rom på et seks-årigt rejsestipendium fra det danske Kunstakademi med forpligtelse til at vende hjem til Danmark og træde i statens/kongens tjeneste.
  I kraft af sin berømmelse havde Thorvaldsen dog 6.3.1804 fået officiel tilladelse til at forlænge sit romerske ophold på ubestemt tid.
  Se mere herom i Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804.

 24. Hansen må her mene, de værker han ovenfor udbeder sig i naturlig/færdig størrelse i modsætning til de værker, der kun skulle fremstilles i formindsket størrelse i model.

 25. Hansen må mene inskriptionen på facaden af Råd- og Domhuset, da han i det efterfølgende efterlyser “Indholdet af Basrelieffet”, dvs. det relief, han ovenfor beder Thorvaldsen udføre til gavlfeltet på Domhuset.
  Inskriptionen endte med at blive:
  Med lov skal man land bygge

 26. Thorvaldsen sendte faktisk sit svar til Altona, se hans brev af 16.2.1807, som er stemplet HAMBOURG 5.3.18[07 utydeligt].
  Hansen var landbygmester i Holsten med bopæl i Altona fra 1785, jf. Lund og Thygesen, op. cit., p. 43.

Last updated 20.05.2019