8.10.1837

Sender

Hans Puggaard

Sender’s Location

Hamburg

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Herr Etatsraad Thorwaldsen / Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Puggaard is worried about Thorvaldsen’s health as he has heard about the outbreak of cholera in Rome. He has been travelling with his son Rudolph Puggaard and expects to have good news about the efforts to establish Thorvaldsens Museum when he returns to Copenhagen. He asks if the relief that he has commissioned from Thorvaldsen, The Graces Listening to Cupid’s Song, A601, has been finished and hopes to see Thorvaldsen soon in Copenhagen.

Document

Hamburg 8 October 1837.

Kiære Herr EtatzraadI!

Jeg har med stor Bekymring erfaret at Cholera’enII i nogle Maaneder har været i Rom og har med Ængstelse læst Beretningerne derfra men har Gud skee Lov hidtil ej fundet nogen Vens Navn blandt de Offere som denne frygtelige Sygdom har udslettet af de Levendes Tal; da den nu er i Aftagende haaber jeg at Faren er forbie og vi snart i Kiøbenhavn vil høre at vi intet mere have at frygte.

I nogle Maaneder har jeg været fraværende, da jeg har reist med RudolphIII – som jeg nu har bragt til England hvor han skal blive et Aar. – Førend jeg reiste havde der været Generalforsamling af alle InteressenterneIV i det for Deres Værker opbyggende MuseumV hvori en ny AdministrationVI blev valgt som skulde træde i directe Forbindelse med Dem; jeg reiste strax efter og har ej hørt om dens senere Forhandlinger, men da Sagen havde almen national Interesse og den ønskeligste FremgangVII tvivler jeg ej paa ved min Hiemkomst at blive glædet med behagelige Efterretninger om denne store Gienstand. – Da jeg i Dag har skrevet til KolbVIII kunde jeg ej nægte mig den Glæde at skrive et par Linier til Dem og sende Dem min venligste Hilsen; meget kiært vilde det være mig at høre fra Dem om hvorledes det har gaaet Dem i den sørgelige Tid og vi snart tør vente Dem hiem. – I næste Uge venter jeg at være i Kiøbenhavn og haaber at træffe min FamilieIX vel; formodentlig er de endnu paa SkovgaardenX. – Ere mine tre GratierXI færdige? jeg kan ej sige Dem hvormeget vi alle længes efter deres Ankomst. – Med Hilsen til de kiære LandsmændXII er jeg med udmærket Agtelse

Deres stedse hengivne
H Puggaard .

General Comment

Brevet er skåret over ved midterfolden, og en side mangler. Muligvis har den været blank og er blevet benyttet til et andet formål af Thorvaldsen.

Archival Reference

m21 1837, nr. 57

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

A601 Gratierne lytter til Amors sang, 1836, inv.nr. A601

Commentaries

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til virkelig etatsråd 12.11.1819.

 2. Kolera er en akut og smitsom diarrésygdom fremkaldt af bakterien Vibrio cholerae, jf. Statens Serum Institut. Den anden store koleraepidemi i 1800-tallet ramte Europa i årene 1829-37 og krævede omkring 1,5 millioner dødsofre, jf. Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek.

 3. Dvs. Puggaards ældste søn, den senere grosserer Rudolph Puggaard (1818-1885).

 4. Generalforsamlingen i den på Puggaards opfordring oprettede Comitte for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum fandt sted 21.6.1837.

 5. Dvs. Thorvaldsens Museum i København, jf. emneordet Oprettelsen af Thorvaldsens Museum.

 6. På generalforsamlingen valgtes en 15 mand stor bestyrelse, jf. Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum.

 7. Bl.a. blev der 10.1.1837 iværksat en landsindsamling til et ‘Thorvaldsensk Musæum’.

 8. Dvs. den i Rom bosiddende tyske bankier m.m. Karl von Kolb.

 9. Dvs. hustruen og maleren Bolette Puggaard, datteren Marie Puggaard, samt den anden søn den senere geolog, Hans Christopher Wilhelm Puggaard (1823-1864).

 10. Dvs. den nu nedrevne og delvist flyttede landejendom Gl. Skovgaard i Ordrup, som familien Puggaard havde erhvervet 1831. Se evt. mere om denne og dens rige interiørudsmykning i pompejansk stil og med Thorvaldsen-værker i Kirsten Nørregaard Pedersen: Pompejanske rumudsmykninger i Danmark i 1800-tallets Danmark, bd. I, p. 149-164, samt i Saabye, op. cit.

 11. Dvs. marmorrelieffet Gratierne lytter til Amors sang, A601, der i dag findes på Thorvaldsens Museum. Puggaard fik først relieffet udleveret efter Thorvaldsens død og måtte tilmed nøjes med den i marmoret plettede udgave, der i dag befinder sig på Ny Carlsberg Glyptotek, inv.nr. MIN 0449. Se hertil Puggaards korrespondance med eksekutorerne for Thorvaldsens bo vedr. udleveringen af marmorrelieffet: 9.4.1844, 10.4.1844, 13.8.1844, 13.8.1844, 12.7.1845, 14.7.1845, 2.8.1845 og 4.12.1845.

 12. Dvs. de danske kunstnere, der opholdt sig i Rom på samme tid som familien Puggaard, se hertil Saabye, op. cit. Et tegnet gruppeportræt af danske kunstnere i Rom 1836 sammen med Bolette Puggaard er afbildet p. 76. Tegningen er udført af Ditlev Blunck.


  D. Blunck: Bolette Puggaards stambogsblad

  Bolette Puggaards stambogsblad, 1836, blyant på papir, 200×274 mm, privateje.

Last updated 18.10.2018