The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9904 of 10246
Sender Date Recipient
Hans Puggaard [+]

Sender’s Location

København

14.7.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Dh Executores af afg Conferenceraad Thorvaldsens / Testamente.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[Med en anden hånd end brevskriverens:]
Protokolbilag Nr 190, fremlagt i afg. Confe-
rensraad Thorvaldsens Bo den 30te Aug 1845

Efter at have erfaret at dhr Exeutores have bestemt at et Exemplar af Gratierne skal udleveres mig imod at jeg derfor erlægger den af Thorvaldsen bestemt Sum 350 Sp. men at man var uvis om hvilket af de 2 Exemplarer af dette Basrelief som findes i hans Atelier der tilhørte mig, henvendte jeg mig til Herr Professor Bissen om han ej kunne oplyse hvilket Exemplar der sidst var hiemkommet med Captain Dahlerup, hvilket han vel kunde – men troede det rigtigere og mere afgiørende at jeg tog en Attest fra Billedhugger Johann Scholl som dengang arbeidede hos Thorvaldsen i Rom. – Fra denne Kunstner har jeg tidligere indsendt en Attest af 13 August f.A. hvorpaa han nu under d.d. har tilföyet “at det Basrelief af de 3 Gratier hvorpaa han arbeidede i Rom og af Thorvaldsen blev skiænket til mig er det som kom hiem med Captain Dahlerup – af carrarisk Marmor med med næsten ingen Pletter – og ikke det andet Exemplar som har Pletter, hvilket sidste Exemplar alt var i Kiøbenhavn da han arbeidede paa mine Gratier i Rom. Denne Attest som jeg herved vedlægger haaber jeg vil være fuldkommen oplysende og beder derfor dhr Executores lade mig oftmeldte Basrelief udlevere imod at betale 350Sp. Som yderligere Beviis vedlægger jeg her Jørgen Sonnes Attest af 12 July at han i Rom har hørt Thorvaldsen ÿttre at have overladt mig Basreliefet de 3 Gratier som dengang fandtes i hans Studier for den Sum samme selv havde kostet ham imellem 300 og 400 Scudi.
Endvidere vedlægger jeg som udlaant til Hr. Orla Lehman 1) min Skrivelse af 10 April forrige Aar med Attest fra Bogholder Herfortt hvorefter Thorvaldsen for ham har erklæret at jeg efter hans Død skulde have Gratierne udleveret mod at erlægge 350 Sp. – 2) Erklæring af 13 Aug f. A. fra Artist Borup at have flere Gange hørt Thorvaldsen tale med mig om Basreliefet de 3 Gratier i cararisk Marmor som sidst kom fra Rom tilhørte mig og at jeg ej skulde give mere derfor end Marmoret og Arbeidslønnen kostede ham selv, m. m. som Attesten indeholder –
Skulde Dhr Executorer ønske at Herr Billedhugger Johan Scholl personlig skulde paavise hvilken af de 2 Basreliefs der tilhører mig – da tvivler jeg ej paa at Her Scholl vil giøre det. Han arbeider for Tiden i Thorvaldsens Atelier paa Charlottenborg. –


Kiøbenhavn 14 July 1845
ærbødigst
HPuggaard
Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 444, nr. 87
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Workshops
Persons
H.W. Bissen · Hans Birch Dahlerup · Hans Henrik Herforth · Orla Lehmann · Johann Scholl · Jørgen Sonne
Works
Last updated 03.09.2013 Print