12.3.1833

Sender

Danske Kancelli, Frederik 6.

Sender’s Location

København

Information on sender

Danske Kancelli har forfattet bevillingen.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Frederik 6. grants Thorvaldsen permission to adopt his daughter Elisa so that she gets the same rights as a legitimate child.

Document

Vi Frederik den Siette

af Guds Naade KongeI til Danmark & Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg Giøre vitterligt: At Vi, efter Os Elskelig Hrr. Bertel Thorvaldsen, Commandeur af DannebrogeII, Vor EtatsraadIII og ProfessorIV ved Vort Academie for de skiønne KunsterV, hans derom allerunderdanigst giorte Ansøgning og Begiering, allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at hans med Anna Maria MagnaniVI uden for Ægteskab avlede, den 13de. Martii 1813VII i St. Marcelli KirkeVIII i Rom døbte Datter Elisa Sophia CharlotteIX maa agtes og ansees som hans i lovligt Ægteskab avlede Barn, saaledes at hun bærer Familienavnet Thorvaldsen og tager Arv efter ham, dog uden derved at berettiges til at arve hans Slægtninge, ligesom den hende tillagte Arveret efter ham ei skal være ham hinderlig i, saafremt han ikke ellers efterlader sig Livsarvinger, at disponere over sin Formue paa den Maade, som Lovene i saa Fald hiemle.
Forbydende Alle og Enhver imod det, som foreskrevet staaer, Hinder at giøre. Givet i Vor Kongelige Residentsstad Kiøbenhavn den 12te Martii 1833.
UNDER VORT KONGELIGE SEIGL

[Segl]

Efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Befaling.

StemannX MonradXI ØrstedXII HansenXIII RindomXIV


/ WilseXV


Bevilling
for Professor ved det Kongelige Academie for de skiønne Kunster Hrr Etatsraad Bertel Thorvaldsen, Commandeur af Dannebroge, at hans uden for Ægteskab fødte Datter Elisa Sophia Charlotte maa agtes og ansees som hans i lovligt Ægteskab avlede Barn, bære Familienavnet Thorvaldsen og tage Arv efter ham.

Archival Reference

m18 1833, nr. 30

Thiele

Gengivet hos Thiele III, s. 456.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Danske monarkers titler er en gammel tradition, der oprindeligt fortalte hvilke landområder, regenten var herre over. Frederik 6.s fulde titel var, som det også fremgår af brevet: “Af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg”.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til kommandør af Dannebrogordenen den 1.8.1829, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Thorvaldsen blev udnævnt til etatsråd 12.11.1819, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 4. Thorvaldsen blev 7.6.1805 udnævnt til professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademiet i København, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 5. Dvs. Kunstakademiet i København.

 6. Den italienske kvinde Anna Maria Uhden, født Magnani.

 7. Jf. Thorvaldsen-kronologien 13.3.1813.

 8. Dvs. kirken San Marcello al Corso, Rom.

 9. Thorvaldsens datter Elisa Sophia Charlotte.

 10. Den danske gehejmestatsminister P.C. Stemann (1764-1855).

 11. Den dansk-norske embedsmand Peter Johan Monrad.

 12. Den danske jurist, embedsmand og minister A.S. Ørsted.

 13. Hansen er endnu uidentificeret.

 14. Den danske assessor og kontorchef Peter Christian Rindom.

 15. Den danske etatsråd, departementssekretær og kontorchef i Danske Kancelli Peter Christian Wilse.

Last updated 24.02.2020