1824

Sender

Just Mathias Thiele

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Beskrivelsen udkom først 1832, men gælder, som det fremgår af teksten, året 1824. Thiele opholdt sig i Rom 1823-25.

Abstract

Thiele describes Thorvaldsen’s workshops in Rome.

Document

[...]

Fra denne BoligI vandrer Thorvaldsen, simpel, men ædel i Paaklædning, hver Formiddag ned til sine Studier paa Piazza BarberinaII, og det skal ikke let slaae feil, at han jo under den stille og tankefulde Gang triller en lille Leerkugle imellem Fingrene.

Paa Hjørnet af den nævnte Plads og den lille Gade, Colonetta di BarberinaIII, forraade de under den lave Muur henstillede Marmorblokke, at Man er i Nærheden af en Billedhuggers Værksted.

En Laage aabner Indgangen til en lille HaveIV, og en Buegang, som i de varme Sommermaaneder beskygges foroven af Viinløv og nedhængende Druer og nedentil af en Rosenhæk, fører til tre af vor Kunstners Studier.

Den skjønne Marmorklang af Meiselslagene toner den Indtrædende imøde fra tre Sider. Haven er, saa at sige, udyrket; hist og her staaer imellem Stokroserne en stor brunrød Urtepotte med en Aloe, medens de vildtvoxende Roser slynge sig op omkring adspredte Marmorplader og Blokke, som ved Muren give to omkrybende Skildpader Tilflugtsteder. I Havens ene Hjørne danne Studierne og den tilstødende, rigtbegroede Muur en kjølig Grotte, hvor et lille Springvand pladsker i den moesbedækkede Kumme.

Det midterste af disse tre Studier ligger ved Foden af det barberinske PaladsV, som bagved hæver sig med Stolthed over Kunstens lave Tag. Her stod i Aaret 1824 AdonisVI, HebeVII og Kunstnerens egen, colossale BusteVIII, foruden adskillige Basrelieffer og et stort Antal Buster.

Paa høire Side i Haven føre et Par Trappetrin op i det andet Studio, hvor IasonIX, Gruppen GratierneX, den knælende Ganymed med ØrnenXI, Fyrst PotockyXII og Gravmonumentet over BethmannXIII især tildrog sig den Indtrædendes Opmærksomhed.

Ligeoverfor dette, paa den venstre Side af Haven; ligger det Studio, hvor den omtalte IndstyrtningXIV skete i Aaret 1820. Her er Monumentet over Pave Pius den SyvendeXV modelleret, og paa samme Tid stod her Statuerne VenusXVI og HaabetXVII, begge i Marmor, Modellen til Schweitzer-Monumentet og den sidst modellerede LøveXVIII.

Bagved dette Studio ligger et mindre, hvor Portraitstatuen af Fyrstinde BaryatinskiXIX, den lille GanymedXX og alle de mindre Basrelieffer vare opstillede.

Paa den anden Side af Colonetta di Barberini havde Thorvaldsen tidligere et Studio, som han overdrog sin Elev, Billedhuggeren TeneraniXXI. I dette blev Apostlen JohannesXXII i Aaret 1824 modelleret af Marchetti.
Paa samme Tid arbeidede Bienaimé den ÆldreXXIII i et Studio, ogsaa beliggende paa Piazza Barberina, paa den gjentagne og forandrede Amor triumphansXXIV. Her stod opstillet Alexanders Triumphtog i den halve StørrelseXXV og, foruden adskillige Basrelieffer, Busterne i Marmor af den danske KongefamilieXXVI.

Dog ere alle disse nævnte Studier kun smaa og uanseelige i Sammenligning med det saakaldte store Studio, hvilket han strax efter sin Tilbagekomst fra Reisen, i Aaret 1820, indrettede i et Locale, der tilforn udgjorde Staldbygningen til det barberinske PalaisXXVII. Dette Studio ligger i Nærheden af det sidstomtalte og indbefatter, som det største, ogsaa Hovedmassen af hans Frembringelser.

Det hele Rum, der, ihenseende til Størrelse, nærmest er at ligne med en KirkeXXVIII, er ved nedhængende Dækker adskildt i tre Dele.

I den første Afdeling saae Man i Aaret 1824, strax ved Indgangen, de tvende i Marmor udførte CaryatiderXXIX og to, af Frontonen til MetropolitankirkenXXX i Kiøbenhavn udskudte, Figurer, nemlig en staaende Kriger med Hjelm og SkjoldXXXI og en siddende, mandlig FigurXXXII. Endvidere saae Man her de fire runde BasreliefferXXXIII til Christiansborgslot, VenusXXXIV, den colossale Mars, som veier Amors PiilXXXV, i Marmor, og Modellen til Monumentet over KopernikusXXXVI.

I den anden Afdeling: Den vælige Hest i naturlig Størrelse til Monumentet over Fyrst PoniatowskyXXXVII, en Gjentagelse af Døbefonten til Brahe-TrolleborgXXXVIII, Portraitstatuen af Grevinde OstermannXXXIX, DandserindenXL, HyrdedrengenXLI, MerkurXLII og den staaende Daabens EngelXLIII, foruden et stort Antal Basrelieffer og Buster.

I den inderste Afdeling, Studiernes Allerhelligste, Christusstatuen og ApostleneXLIV ; bagved disse Compositionen Johannes den Døber i ØrkenenXLV. I dette Rum opstilledes senere, foruden de nævnte Statuer, ogsaa den færdige Model til Monumentet over Pave Pius den SyvendeXLVI.

Igjennem disse tre Afdelinger, om hvis Størrelse Man lettest gjør sig den rigtige Forestilling, naar Man bemærker, hvad der i hver var opstillet, udgjorde det næsten færdige Exemplar af Alexanders Triumphtog i Marmor en Forbindelse ved at indtage den hele Længde, langsmed Gulvet, paa den Indtrædendes venstre Side.

[...]

General Comment

Denne beskrivelse er trykt i andet bind af Thieles første Thorvaldsen-biografi, op. cit., som udkom i 1832. Beskrivelsen af værkstederne gælder dog året 1824.

Thiele

Thiele 1832

Other references

Subjects

Persons

Works

A822 Jason med det gyldne skind, Tidligst 19.3.1803 - 1828, inv.nr. A822
A45 Ganymedes med Jupiters ørn, januar 1817 - juni 1817, inv.nr. A45
A98 Jakob den Ældre, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A98
A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A67 En jæger, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A67
A12 Venus med æblet, 1813 - maj 1816, inv.nr. A12
A86 Peter, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A87
A89 Johannes, Primo 1824 - Senest 1827, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A91
A93 Philip, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A93
A96 Thomas, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A96
A99 Bartholomæus, 2.8.1823 - 21.12.1823, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A101
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A59 Johannes Døberen, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sit barn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A66
A68 To børn, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sin søn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A70
A103 Paulus, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A103
A317 Hebe skænker Herkules udødelighedens drik, Antagelig november 1808, inv.nr. A317
A318 Hygieia giver næring til Æskulaps slange, Antagelig november 1808, inv.nr. A318
A319 Minerva giver sjæl til menneske skabt af Prometheus, 1807 - 1808, inv.nr. A319
A320 Nemesis læser menneskenes gerninger højt for Jupiter, 1810, inv.nr. A320
A119 Døende løve (Schweizerløven), 1819, inv.nr. A119
A108 Andreas, 1.3.1842, inv.nr. A108
A223 Bertel Thorvaldsen, 1810, inv.nr. A223
A894 Gratierne og Amor, 1820 - 1823, inv.nr. A894
A753 Christian (8.) Frederik, Antagelig 7.1.1821 - Antagelig 13.1.1821, inv.nr. A753
A155 Włodzimierz Potocki, juni 1821 - oktober 1821, inv.nr. A155
A201 Friedrich Wilhelm Carl Ludwig, Tidligst marts 1822 - Senest maj 1822, inv.nr. A201
A202 Juliane Sophie, 1822 - Senest 10.5.1825, inv.nr. A202
A505 Alexander den Stores indtog i Babylon, Tidligst 1812, inv.nr. A505
A615_1 Den døende Johann Philipp Bethmann-Hollweg rækkes en æreskrans af sin bror, 1814, inv.nr. A615,1
A615_2 Johann Philipp Bethmann-Hollwegs sørgende mor og søstre, 1814, inv.nr. A615,2
A615_3 Nemesis og flodguden Arno, 1814, inv.nr. A615,3
A105 Judas Thaddæus, Ca. 28.3.1842 - 10.4.1842, inv.nr. A105
A53 Adonis, 1808, inv.nr. A53
A142 Pius 7., marts 1825, inv.nr. A142
A47 Håbets gudinde, Ultimo 1817, inv.nr. A47
A716 Caroline Amalie, 28.12.1820 - 30.12.1820, inv.nr. A716
A860 Marie Sophie Frederikke, 1823 - Senest 10.5.1825, inv.nr. A860
A194 Vilhelmine Marie, Tidligst 12.11.1819 - Senest 8.1.1820, inv.nr. A194
A199 Frederik (7.), Antagelig januar 1819 - Antagelig februar 1820, inv.nr. A199
A895 Hyrdedreng, Antagelig 1822 - 1825, inv.nr. A895
A171 Maria Fjodorovna Barjatinskaja, Antagelig tidligst 1821 - 1825, inv.nr. A171
A754 Caroline Amalie, Tidligst 30.12.1820 - 1821, inv.nr. A754
A857 Caroline, 1823 - Senest 10.5.1825, inv.nr. A857
A197 Christian (8.) Frederik, Tidligst 13.1.1821, inv.nr. A197
A874 Hebe, 1816 - Antagelig 1820, inv.nr. A874
A148 Monument over Pius 7., januar 1824, inv.nr. A148
A24 Den triumferende Amor betragter sin pil, 1823, inv.nr. A24
A71 En romersk kriger, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A71
A74 En ung mand, Tidligst 16.12.1820 - Antagelig november 1821, inv.nr. A74

Commentaries

 1. Dvs. Thorvaldsens romerske bolig i Casa Buti, jf. artiklen Thorvaldsens bopæle.

 2. Thorvaldsen havde to værkstedskomplekser omkring Piazza Barberini, jf. artiklen om Thorvaldsens værksteder.

 3. Dvs. Vicolo delle Colonnette, der også blev kaldt Vicolo della Catena, hvor Thorvaldsen havde sine værksteder, jf. artiklen herom. Gaden hedder i dag Vicolo Barberini.

 4. Se artiklen om Thorvaldsens gårdhave.

 5. Palazzo Barberini, der ejedes af Francesco Barberini, som Thorvaldsen lejede sine værksteder af, jf. artiklen herom.

 6. Adonis, jf. A53.

 7. Hebe, A874.

 8. Bertel Thorvaldsen, jf. A223.

 9. Jason med det gyldne skind, A822.

 10. Gratierne og Amor, jf. A894.

 11. Ganymedes med Jupiters ørn, jf. A45.

 12. Wlodzimierz Potocki, jf. A155, del af Potocki monumentet, marmor, 1832, katedralen på Wawel, Kraków, Polen

 13. Gravmæle over Johann Philipp Bethmann-Hollweg bestående af tre relieffer, jf. A615,1, A615,2 og A615,3, bestilt af Bethmann-Hollweg- familien i 1813 og i dag på Museum für alter Plastik, Liebighaus, Frankfurt.

 14. Gulvkollapset på Thorvaldsens værksted 8.11.1820, jf. artiklen herom.

 15. Formodentlig lermodellen til Pius 7, jf. A148.

 16. Venus med æblet, jf. A12.

 17. Håbets gudinde, jf. A47.

 18. Døende løve (Schweizerløven), A119.

 19. Maria Fjodorovna Barjatinskaja, A171.

 20. P.t. uidentificeret.

 21. Den italienske billedhugger og Thorvaldsens elev Pietro Tenerani.

 22. Johannes, jf. A89, som ifølge forhåndenværende og Tesan, op. cit., p. 72, blev modelleret af Nicolò Marchetti, en af Thorvaldsens medarbejdere.

 23. Formodentlig den italienske billedhugger og Thorvaldsens værkstedsmedarbejder Pietro Antonio Bienaimé.

 24. Den triumferende Amor betragter sin pil, jf. A24, som er en forandret udgave af Den triumferende Amor, jf. A22.

 25. Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505, i halv størrelse bestilt af den italienske greve og kunstsamler Giovanni Battista Sommariva til Villa Carlotte ved Comosøen.

 26. Det drejer sig om buster af Kong Frederik 6., A859, dronning Marie Sophie Frederikke, A860, arveprinsesse Caroline, A857, prinsesse Vilhelmine, jf. A194, prins Frederik (7.), jf. A199 kronprins Christian (8.) Frederik, jf. A197 og A753, prinsesse Caroline Amalie, jf. A716 og A754, prinsesse Juliane Sophie, jf. A202 og prins Friedrich Wilhelm Carl Ludwig, jf. A201. Se artiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.

 27. Se artiklen om Thorvaldsens værksteder.

 28. Se Ditlev Martens maleri Pave Leo 12. aflægger besøg i Thorvaldsens værksteder ved Piazza Barberini, 18. oktober 1826, jf. Dep.18.

 29. Karyatide, jf. A55 og A56.

 30. Dvs. Vor Frue Kirke.

 31. En romersk kriger, jf. A71.

 32. En siddende jøde, jf. A72.

 33. Herkules modtager udødelighedens drik af Hebe, jf. A317, Hygieia giver Æskulaps slange næring, jf. A318, Nemesis oplæser menneskenes gerninger for Jupiter, jf. A320 og Minerva giver det af Prometheus skabte menneske sjæl, jf. A319. Se artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 34. Venus med æblet, jf. A12.

 35. Mars og Amor, jf. A7.

 36. Nicolaus Copernicus, jf. A113 og modellen til den, A858.

 37. Józef Poniatowski, jf. A123.

 38. Døbefont til Brahetrolleborg kirke, med i alt fire relieffer, jf. A555,1, A555,2, A555,3 og A555,4.

 39. Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja, jf. A167.

 40. Muligvis den forandrede version af Danserinde, jf. A179, eller gipsen af den første version, jf. A178, som blev sendt i marmor til Nicolaus Esterházy i 1822.

 41. Hyrdedrengen, jf. A177.

 42. Merkur som Argusdræber, jf. A5.

 43. Dåbens engel, jf. A110.

 44. Kristus og de 12 Apostle, jf. A82, A86, A87, A89, A91, A93, A96, A98, A99, A101, A103, A105 og A108. Se artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 45. Johannes Døberens prædiken, jf. A64, A63, A62, A61, A60, A59, A65, A66, A67, A68, A69 og A70.

 46. Pius 7., A142.

Last updated 28.08.2019