8.4.1813

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Slotsbygningskommissionen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dette udkast, men det er en tidligere version af passager i et andet brevudkast af 8.4.1813 til Slotsbygningskommissionen og er derfor dateret samtidigt.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Med fornøyelse har jeg modtaget Den Høy[e] Kongelige Commision for Slottes og baade Raad og Domhuse[t]s opførelse meget ærede Skrivelse af 6. febr[u]ar d.a. hvoraf jeg med Glæde erfarer Den Høye Commisions ivrige bestrebelse for Kunsten og derved seer mine varmeste Ønsker opfyldte at kunde Arbejde for mit Fædrerland og saa meget det staar i min Magt kunde bidrage til Prydelser for disse kiønne[?] og mester[lige] Bygninger.
Jeg agter derfor at tiltræde min Rejse til Kiøbenhavn [neste?] Aar 1814 og bereder mig nu at fuldlende de Arbejder som jeg ved Contragt har forplegtiget mig at forfærdige til den Tiid. De øvrige af mine Arbejder som ingen bestemt Tiid har, blive staaende her i mine vær[k]stæder entelI jeg har udført de arbeider i Stuk og modelleret de Figurer til Slottet og det nye Raad og Domhuus, som den Høye Commision vil værdige mig at udføre, og derefter Rejser jeg tilbage til Rom for at pakke in[d] og rive mig løs fra Kunsten[s] Hovedstad for bestandig.

[med blæk midt på, også med Thorvaldsens hånd:]
A Thorvaldsen
Thorvaldsen

[på papirets anden side, C144v, med Thorvaldsens hånd:]
Hvad Arbejdere angaa saa skal det være min for
Det er mig tilstrækkelig for det første at have den stukkatør som er i Kiøbenhavn til at[?] gaa mig til haande naar modellen er giort og jeg har taget marmoret i betra[g]tning[?], saa skal jeg nok sørge for de fæ[rdige?] Arbeider.
Det er lang fra at tvivle paa den høye Commision efter Deres behagelige Yttring [xxx] for min Indtægt at miste [xxxx] mine Arbeider og de 300 Scudi som jeg taber ved at forlade Rom
at erstatte mig med Arbejder for de jeg taber her samt de 300 Scudi aarlig jeg har ved S.Lucca Academiet S.Lucca.

[med blæk og en anden hånd:]
Hvad mig selv angaaer har jeg ingensinde kunde drage i Tvevl[?] om at Commissionen paa

[med blæk, med Thorvaldsens hånd:]
Decembre
Decembre

Oversættelse af dokument

I have received the favour of February 6th this year from the high Building Commission for Christiansborg Palace as well as the building of the court and town hall from which I learn with joy about the high Building Commission’s anxious endeavour for the art and thus see my warmest wishes fulfilled: to be able to work for my native land and as much as I can to be able to contribute to ornaments of these beautiful [?] and masterly buildings.
Therefore I intend to start my journey to Copenhagen [next?] year 1814 and now prepare to finish the works which by contract it is my duty to execute by that time. The rest of my works which have no fixed time, will stay here in my studios until I have executed the works in stucco and modelled the figures for the palace and the new court and town hall, which the high Building Commission will vouchsafe me to execute and after that I shall go back to Rome to pack up and break loose for ever from the Capital of art

[in ink in the middle of the page also in Thorvaldsen’s hand:]
A. Thorvaldsen
Thorvaldsen

[on the backside, C144v, in Thorvaldsen’s hand:]
As for workers it will be my
It will do for me at the beginning to have the stucco worker who is in Copenhagen to assist me when the model has been made and I have considered [?] the marble, then I shall take care of the finished [?] works.
It is far from doubting the high Building Commission after your pleasant remark [xxx] to lose my income [xxxx] my works and the 300Scudi which I lose by leaving Rome
To compensate me with works for the ones I lose here as well as the 300 Scudi annually which I have at the S Lucca Academy S. Lucca.

[in ink and in another hand:]
As for me I have never been able to question [?] that the Building Commission

[in ink in Thorvaldsen’s hand:]
Decembre
Decembre


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Dette brevudkast optræder på både forside, C144r, og bagside, C144v, af en af Thorvaldsens tegninger.
Der findes yderligere to udkast til samme brev: Et med mindre tekst, og et andet mere gennemarbejdet.
På samme stykke papir findes to brudstykker af et brevudkast stilet til Herman Schubart.

Document Type

Egenhændigt udkast

Archival Reference

C144r og C144v

Commentaries

  1. Dvs. indtil.

Last updated 06.03.2015