The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3549 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Knudtzon [+]

Sender’s Location

Teplice

24.9.1824 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Det er kun faae Dage siden ieg skrev Dem til, gode kiere Thorwaldson, og meldte Dem, hvor magtpaaliggende det var min Ven Labouchère at faae Deres Venus, at han vilde lade sig nøie med, om Tenerani udførte den, dersom det lod sig giøre og at han kunde faae den snart. Det vilde være mig kiert, dersom De deri kunde føie ham – og tillige underrette mig, om De snart haver havt Leilighed til at afsænde de Ting, De har været saa god at love mig. – Disse Linier sender ieg Dem for at indslutte et Connossement ieg i dette Øieblik haver imodtaget, paa de Ting, man har sændt Dem fra Trondhiem over Marseilles. Skulde De – som ieg formoder – ei have modtaget dem, da de vare sændte i 1822 – kunde De mueligens endnu faae dem opspurgt. –
Baillie og ieg beklage meget vi ei kan have den Lykke at see Dem i Aar. Give Gud De maae vedligeholde Deres Helbred og nyde alle muelige Velsignelser; evig Deres Dem troe og hengivne

Teplitz 24de Sept. Jørgen Knudtzon

1824 –

Min addresse er til

Messrs. Bassenge & Co., Dresden –

Archival Reference
m9 1824, nr. 81
Other references

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 38-39.

Subjects
Gifts for Thorvaldsen, Other · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Works, Reminders for
Persons
Alexander Baillie
Works
Last updated 18.08.2014 Print