The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3481 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler [+]

Sender’s Location

Sorgenfri

2.6.1824 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Sorgenfrie d. 2 Juny 1824.

Høivelbaarne Hr Etatsraad
Høistærede Hr Ven.

Jeg benytter den forhenværende neapolitanske Chargé d’affaires, Cav: d’Ambrosio’s Tilbagereise for efter Hans Høiheds Befaling at bede Dem erkyndige Sig om Hopfgarten fremmer de Bronze Efterligninger af Deres Værker, som Høisamme har bestilt hos ham. Prindsen har hørt at Hopfgarten skulde være i Berlin og er bekymret over at Arbeidet derved maatte være gaaet i Staae.

Executores Testamenti i afdøde Etatsrd. West’s Boe har henvendt sig til Prindsen med Anmodning om paa Kunstacademiets Vegne at erindre Dem om samme West’s egen Buste i Form af en Herme bestilt og betalt d. 18 July 1810 som ogsaa de fire Marmor Arbeider, han ved Testament har skjænket Kongen og som efter Testators egne Ord ere:

“Thorwaldsens colossale Buste bestemt til Academiet

Kaiser Tiberii Do. af græsk Marmor

“Et herligt Stykke af en Sarcophag

“En deilig Faun

“som befinde sig i Rom hos Thorwaldsen”

Hjemsendelsen af Prindsens Effecter tilbyde en skjøn Leilighed til ogsaa at hjemsende disse West’ske Sager; Lad den ikke blive ubenyttet og lad mig i al Fald ved Freund underrette om hvad jeg kan svare bemeldte Executores.

Clemens er optagen til corresp. Medlem af Academiet i Mayland. Landskabsmaler Harder er afreist herfra i Dag tilligemed en Søn af Etatsraad Holten, Theolog af Profession; Hans Høihed paalægger mig at anbefale Dem disse to vakre Landsmænd paa det Bedste og jeg tilføier for mit eget Vedkommende, at jeg for enhver Velvillie, De viser den unge Holten vil være Dem ligesaa taknemmelig, som om jeg havde modtaget den Selv.
Prof. Baden har da endligen faaet sin Afskeed som Secretair og Bibliothecar ved Academiet med Pension af den Kongl. Casse, jeg veed ikke hvormeget.
Prindsen Prindsessen og Damerne hilse paa det Venligste; jeg anbefaler Dem Overbringeren heraf og forbliver med Høiagtelse og Venskab

Deres
ærbødigst hengivne
Adler.

General Comment

På brevets sidste side ses en kvittering af 21.7.1824 fra Carl Mahnefeldt til Thorvaldsen.

Archival Reference
m9 1824, nr. 48a
Subjects
Commission for the Danish Royal Family · Christian 8.'s Table Decoration · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1825
Persons
Christian 8. · August Ferdinand Hopfgarten · Kunstakademiet, København · Carl Mahnefeldt · Hans West
Last updated 12.12.2013 Print