No. 3589 of 10318
Sender Date Recipient
Morten Smith Schønheyder [+]

Sender’s Location

Næsteved

4.11.1824 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Gjendpart

Da De kjendte og agtede afdøde Greve Danneskiold, vil De undskylde at jeg herved amoder Dem om at være nogle af den afdødes Venner behjelpelig med at sætte hans Minde. Vi have sammenskudt en Kapital af omtrent 600 Spesier hvorfor vi ville bekoste opsadt en Mindesteen for den afdøde. Da han som klog Statsmand og Embedsmand ikke i saa høj Grad havde udmærket sig, at han jo havde mange Ligemænd, endskjønt ingen kunde være en mere troefast og sandere Ven af sin Konge, og ingen kunde være Besjælet af en større Fædrenelands-Kjerlighed end han, saa er det ikke vor Hensigt at opreise en prægtig Hædersstøtte for den udmærkede Statsmand, men til Vidne om vor dybe Sorg, vor Ærefrygt og Kjerlighed for den Mand der var ligesaa udmærket ved sin Dyd, Menneskekjerlighed og Retskaffenhed som ved sin Høje Byrd, ville vi opreise ham et Minde der skulde være ligesaa fordringsløst og Beskedent som Dyden selv der besjælede den afdøde.
Da de os fra afdøde Dajon og en Steenhuger i Kbhvn leverede Tegninger, der alle var omtrent i samme Smag som Bernstorffs Støtte paa Gjentofte Bakke, forekom os at være mere prægtige end smagfulde, saa have vi funden det saa meget mere nødvendigt at søge Raad og Vejledning hos andre, og vi maatte naturligviis snart blive uenige om, at naar Euorpas berømteste Billedhugger blot ville værdige os med faae Linier, at sige os sin Meening om Sagen, saa ville vi snart komme på ret Vejee.
Efter vor Formeening skulde den omhandlede Mindesteen opreises ved Morgenstrup Kirke. I Skoven hvor der hvert Aar fra gammel Tid holdes et St: Hans Marked, har den afdøde ladet en forfalden Kilde istandsætte og ladet anbringe nogle Promenader.
Aarsagen hvorfor vi have valgt dette Sted er fordie det var en af Grevens Ynglingspladser, og fordie han fordum her jevnligen samledes med en stor Deel af sit Amts beboere og sine Venner, men ikke ville vi, at man skulle troe, at det var i Anledning af dette ringe og ubetydelige Anlæg at man vilde hædre ham. Danneskiolds Menneskekjerlighed og dydige Sind havde langt kraftigere udtalt sig ved hans Stiftelse af Præstøe Amts Sygehuus; den flittige og virksomme Embedsmand lagde Planen til denne gavnlige Stiftelse som for en stor Deel blev opført for den kjerlige og deeltagende Danneskiolds egen betydelige Gaver. Ved denne Stiftelse var det altsaa langt mere passende at opsætte hans Mindesteen, dersom denne skulde staaet paa et Sted der vidnede om hans Færd som Embedsmand. Grevinde Danneskiold syntes imidlertid at det ej var passende at opsætte et sligt Monument ved et Hospital eller Sygehuus, og da vi, som meldt, ej saameget vilde hædre Embedsmanden som det gudfrygtige, dydige og goddædige Menneske, saa have vi haft frit Valg i Henseende til Stædet, thi der er intet Sted i Præstøe Amt hvor der jo boer een eller anden trængende og af Mængden ringeagtet Mand som har henvendt sig til Greve Danneskiold og hos ham fundet en broderlig skaanende og kjerlig Modtagelse..
Efterat jeg saaledes har forudskikket mine ufuldkomne Anskuelser af Gjendstanden for dette Brev, beder jeg, at de ved et par Ord ville vejlede os ved Udføreslen af vor Plan; at De, dersom Deres Tid tillader det, ved at sende os et blot løst Udkast til en Tegning, vilde giøre os Deres Ideer Anskueligere, og at De vilde sige os til hvem vi sikkert kunne henvende os i Kiøbenhavn angaaende Udførelsen. At De ville paatage Dem at hæde vor afdøde Ven ved selv at udføre blot en liden Deel af Arbejdet, tør vi vel neppe haabe, endskjøndt vi saa inderlig ønske det; vist er det, at et eneste Hug af Deres Mejsel paa den afdødes Mindesteen vilde hædre ham mere en alle andre Billedhuggeres Pragtstøttter. –
Nestved D:4 Novb 1824

Deres ærbødigst
MSchønheyder.
EtatsRaad og Borgmester
i Nestved, Sjælland_

General Comment

Brevet er en let forandret udgave af Schønheyders brev 22.3.1824.

Archival Reference
m9 1824, nr. 25
Last updated 07.01.2013 Print