The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1760 of 10246
Sender Date Recipient
Anne Margarethe Wahl [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Poststemplet: 24 NOVEMBRE, DANEMARK PAR HAMBOURG samt ALTA GERMANIA NORD.
Der er rester fra et rødt laksegl.

28.10.1817 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Signor / Sigr Cavalier Alberto Thorvaldsen / celebre Scultore Danese / Strada Felice nr.30 / i / Roma

Abstract

Anne Margarethe Wahl beder Thorvaldsen udrede det restbeløb, som hun endnu har til gode fra boet efter sin søn, Johan Georg Wahl, som 1810 døde i Italien.

See Original

Kiøbenhavn den 28d October 1817.

Ærbødigst Pro Memoria!

I Aaret 1810 maatte ieg friste den tunge Skiebne at min eneste Søn HistorieMahler Wahl der paa sin Reise i Italien blev mig ved Døden berøved, ved hans der indtrufne Dødsfald blev Hr. HistorieMahler Höyer som paa samme Tid opholdt sig i Italien anmodet af S.T. Hr. Baron Schubart som der værende Dansk Minister at realisere bemeldte min Søns Efterladenskaber, og udbringe samme i Penge, for derefter at tilstille mig beløbet, hvilket ogsaa skede, og hvilket Beløb i det heele var 200 Skudi hvorpaa ieg for en Tid af 4re Aar har imodtaget Vexlen for 130 Skudi altsaa til Rest 70e Skudi, disse Resterende 70e Skudi har ieg flere gange anmodet HistorieMahler Höyer om at afgiøre, men endnu til Dato ikke erholdt samme, da han stedse har foregivet at han skulde have dem af S: T: Deres Velbyrdighed, og var givet Anviisning af Dem ved hans Reyse hertil at hæve samme af S: T: Hr. Baron Rees-Tott, men da han henvendte sig til Baronen, vægrede han sig ved at udbetale Anviisningen, da han sagde at det Arbeide han skulde have fra Deres Velbyrdighed ikke kunde af ham imodtages, Hr. Höyer har forsikkret mig om at han i denne Anledning flere Gange har tilskrevet Dem men ikke erholdt noget Svar.

Da ieg nu som en uformuende Enke der ikkuns har en liden Pension Aarlig at leve af efter min afgl: Mand Kongelig Berider Wahl trænger til de Resterende 70ve Skudi hvorpaa ieg i saa lang Tid har ventet og sikkerligen giort Regning, ønsker at faae afgiørelse, tager mig herved den Ærbødige Friehed at udbede mig afgiørelse af Deres Velbyrdighed, hvilket ieg ikke paatvivler, dersom at bemeldte Hr. Höyers foregivende er rigtig, hvil skee med det snarede og mig herom ved et par Ord undersretet, og saaledes henlever ieg i Haab om at erholde den forønskede efterretning og afgiørelse, hvormelst ieg forbliver Deres Velbyrdigheds altid Ærbødige og Beredvillige.

Anne Margarethe Sal. Wahls
Enke boende paa ØsterGaden No 34.
hos Bundtmager Liehr

General Comment

Brevet omhandler udbetalingen af arven efter Anne Margarethes afdøde søn, Johan Georg Wahl. Thorvaldsens ven C.F. Høyer skrev allerede 20.10.1812 til Thorvaldsen om sagen, at han havde forsøgt at løse den, men at Wahl havde lagt sag an mod ham for at få pengene udleveret. På dette tidspunkt drejede sagen sig imidlertid om alle 200 Scudi:

“Uagtet ieg til Dato ikke kunde have Svar paa mit Brev af 18.de Sep nødsages ieg dog til at giøre Dem Ulejlighed om samme Gienstand; fordi Mdm: Wahl eller rettere hendes Værge har behaget forleden Dag at stævne mig – Sagen blev udsat til den 18.de Nov: De seer heraf kiære T: at det er nødvendig: at De snarest mulig svarer mig for derved at forskaane mig for flere Ubehageligheder, Thi dette, at have med Uskønsomme eller utaknemlige Mennesker at bestille, er et liige stort Onde – De veed hvad Uleilighed ieg har havt med Sal: Wahls Efterladenskab, paa det at Samme skulle komme de trængende Arvinger til Baade, og haver ieg derfore med Sandhed at sige ikkun Skam til Takke – Mig synes imidlertiid at det vilde være det beste og simpleste: At De meddeelte mig en Anfordring paa Commissionen for Slottets Bygning: at udbetale mig Sum: 200 ScudiR:”

Wahl skulle altså have pengene fra C.F. Høyer, men da Høyer selv havde penge til gode hos Thorvaldsen, som havde henvist ham til at få dem udbetalt hos Reedtz-Thott (som Thorvaldsen selv havde et tilgodehavende hos), så henviste Høyer blot Wahl til selv at indhente sine penge hos Reedtz-Thott. Reedtz-Thott annullerede imidlertid den bestilling, som gav Thorvaldsen et betalingskrav hos ham, og Wahl kunne derfor ikke, som det fremgår her, få sine penge hos baronen. Hun må derfor have følt sig foranlediget til at lægge sag an mod Høyer.
Wahl må altså have fået udbetalt 130 scudi efter sagsanlægget, hvorefter der resterede de i dette brev nævnte 70 scudi. Det vides ikke, om Thorvaldsen løste gældsproblemet, men det er ikke umuligt, eftersom sagen ikke optræder senere i Thorvaldsens arkiv. Se desuden referenceartiklen omhandlende Otto Reedtz-Thotts bestilling af Hebe i 1806, hvori pengesagen beskrives yderligere.

Archival Reference
m5 1817, nr. 48
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Charity from Thorvaldsen Requested
Persons
C.F. Høyer · Otto Reedtz-Thott · Herman Schubart · Johan Georg Wahl
Last updated 11.05.2021 Print