The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1185 of 10246
Sender Date Recipient
C.F. Høyer [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rester af rødt laksegl antagelig med løver og våbenskjold.
Brevet er stemplet “NOVEMBRE” og påtegnet: “7/11/12”, hvilket muligvis kunne være ankomstdatoen til Rom. I dette tilfælde altså muligvis 18 dage postbefordringstid fra København til Rom.

20.10.1812 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: M Signore / Sigr Cavalier Alberto Torvaldsen / Celebre Scultore Danese / Strada Felice No 50 / Roma

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original [Translation]

Kiøbenhvn d. 20.de Octb: 1812

Høystærede kiære T-! Den 22de. Juni og senere d: 18de Sep: har ieg skrevet Dem til betreffende de bevidste 200 Scud. som ieg ved min Afreise fra Rom, deponerede hos Dem imod at De meddeelte mig en Anfordring paa Baron R:T: – Dersom De har modtaget mine Breve, saa har De følgelig erfaret Baron Ts: Svar nemlig: At han renoncerer paa de 200 Scudi han selv betalte Dem i Rom, samt frasiger sig al Ret til Figuren Hebe, hvorimod De vilde behage at udbetale mig min Fordring paa ham; Uagtet ieg til Dato ikke kunde have Svar paa mit Brev af 18.de Sep nødsages ieg dog til at giøre Dem Ulejlighed om samme Gienstand; fordi Mdm: Wahl eller rettere hendes Værge har behaget forleden Dag at stævne mig – Sagen blev udsat til den 18.de Nov: De seer heraf kiære T: at det er nødvendig: at De snarest mulig svarer mig for derved at forskaane mig for flere Ubehageligheder, Thi dette, at have med Uskønsomme eller utaknemlige Mennesker at bestille, er et liige stort Onde – De veed hvad Uleilighed ieg har havt med Sal: Wahls Efterladenskab, paa det at Samme skulle komme de trængende Arvinger til Baade, og haver ieg derfore med Sandhed at sige ikkun Skam til Takke – Mig synes imidlertiid at det vilde være det beste og simpleste: At De meddeelte mig en Anfordring paa Commissionen for Slottets Bygning: at udbetale mig Sum: 200 ScudiR: Hvad ieg ellers har meddeelt Dem i mine forrige Breve tillader mig Tiden ikke i dette Øjeblik igien at anføre – Kuns dette: man gruer for at høre anden Myndt nævne end Bancosædler og dette Onde opløser lidt efter lidt det borgerlige Samfund ligesom Kræft i Lægemet –
I mit Brev til Dem af 18’ Sep: var indelagt et Par linier til Malling, hils ham at hans Familie lever vel – Kiæreste beste T:! skriv mig til snarest mulig, ieg beder Dem! – En anden Gang skal ieg skrive Dem meere – Naar og hvor ieg kan tiene Dem har De at befale. Lev vel! Lev vel og elsk Deres inderlige hengivne hulde Ven

CF Høyer.

Archival Reference
m3 1812, nr. 25
Subjects
Otto Reedtz-Thott's Commission of Hebe 1806
Persons
Otto Reedtz-Thott
Last updated 25.08.2019 Print