20.10.1812

Sender

C.F. Høyer

Sender’s Location

København

Information on sender

Rester af rødt laksegl antagelig med løver og våbenskjold.
Brevet er stemplet “NOVEMBRE” og påtegnet: “7/11/12”, hvilket muligvis kunne være ankomstdatoen til Rom. I dette tilfælde altså muligvis 18 dage postbefordringstid fra København til Rom.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: M Signore / Sigr Cavalier Alberto Torvaldsen / Celebre Scultore Danese / Strada Felice No 50 / Roma

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Kiøbenhvn d. 20.de Octb: 1812

Høystærede kiære T-! Den 22de. Juni og senere d: 18de Sep: har ieg skrevet Dem til betreffende de bevidste 200 Scud. som ieg ved min Afreise fra Rom, deponerede hos Dem imod at De meddeelte mig en Anfordring paa Baron R:T: – Dersom De har modtaget mine Breve, saa har De følgelig erfaret Baron Ts: Svar nemlig: At han renoncerer paa de 200 Scudi han selv betalte Dem i Rom, samt frasiger sig al Ret til Figuren Hebe, hvorimod De vilde behage at udbetale mig min Fordring paa ham; Uagtet ieg til Dato ikke kunde have Svar paa mit Brev af 18.de Sep nødsages ieg dog til at giøre Dem Ulejlighed om samme Gienstand; fordi Mdm: Wahl eller rettere hendes Værge har behaget forleden Dag at stævne mig – Sagen blev udsat til den 18.de Nov: De seer heraf kiære T: at det er nødvendig: at De snarest mulig svarer mig for derved at forskaane mig for flere Ubehageligheder, Thi dette, at have med Uskønsomme eller utaknemlige Mennesker at bestille, er et liige stort Onde – De veed hvad Uleilighed ieg har havt med Sal: Wahls Efterladenskab, paa det at Samme skulle komme de trængende Arvinger til Baade, og haver ieg derfore med Sandhed at sige ikkun Skam til Takke – Mig synes imidlertiid at det vilde være det beste og simpleste: At De meddeelte mig en Anfordring paa Commissionen for Slottets Bygning: at udbetale mig Sum: 200 ScudiR: Hvad ieg ellers har meddeelt Dem i mine forrige Breve tillader mig Tiden ikke i dette Øjeblik igien at anføre – Kuns dette: man gruer for at høre anden Myndt nævne end Bancosædler og dette Onde opløser lidt efter lidt det borgerlige Samfund ligesom Kræft i Lægemet –
I mit Brev til Dem af 18’ Sep: var indelagt et Par linier til Malling, hils ham at hans Familie lever vel – Kiæreste beste T:! skriv mig til snarest mulig, ieg beder Dem! – En anden Gang skal ieg skrive Dem meere – Naar og hvor ieg kan tiene Dem har De at befale. Lev vel! Lev vel og elsk Deres inderlige hengivne hulde Ven

CF Høyer.

Oversættelse af dokument

Copenhagen, October 20th 1812

Esteemed and dear T-! June 22nd and later September 18th: I wrote to you regarding the 200 Scudi, which I deposited with you on my departure from Rome in return for your demand on Baron R:T: – If you have received my letters you have consequently learnt Baron T’s answer, namely: That he renounces the 200 Scudi he himself paid you in Rome as well as the right to the figure Hebe, whereas you would pay me my claim on him; Although I to this date could not have had an answer to my letter of 18th September I must trouble you about this same object; because Madam Wahl or rather her guardian has pleased to take out a summons against me the other day. – The case was adjourned to November 18th: From this you see, dear T: it is necessary: that you answer me as soon as possible to spare me for more troubles. For this: having to do with ungentle or ungrateful people is a great evil. – You know what troubles I have had with the late: Wahl’s property, so that it could benefit the needy heirs and for this I truly have only reaped ingratitude. – However, I think it would be best and most simple if you gave me a demand to the Building Commission for Christiansborg Palace: to pay me the sum: of 200 Scudi: What else I wrote to you in my last letters time does not permit me now to say. – Only this: One is afraid to hear other money mentioned but banknotes and this evil little by little disintegrates society like cancer in the body. –
In my letter to you of 18th September: I had enclosed some lines to Malling, regards to him and tell him that his family is well. – Dearest best T:! write to me as soon as possible, I beg you! Some other time I shall write more to you. – When and how I can serve you, you must tell me. Take care! Take care and love your sincere affectionate friend

C F Høyer

Archival Reference

m3 1812, nr. 25

Subjects

Persons

Last updated 25.08.2019