The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1726 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Montenero

1.8.1817 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Mosnieur le Chevalier Alberto Thorwaldsen / Trinita di Monte Palazzo Tomati / par conté / a Roma

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Montenero den 1e August 1817

Med største Bedrøvelse har jeg af Lunds Brev erfaret at De min bedste Thorwaldsen har været noget upasselig, og at Deres som jeg haaber, nu overstaaede Sygdom hindrer Dem fra at besvare mit Brev; men da jeg noksom kiender Deres ømme Venskab for mig saa har jeg ingen Tvivl baaret at De jo ville være mig behielpelig i en Forlegenhed hvori jeg gandske uforskyldt befinder mig, og har derfor idag trukken en Vexel paa Dem a 30 Dages dato, paa 500 Scudi, og da det ikkuns giælder om at skaffe disse Penge om fiire Uger, saa stoler jeg paa at De beviser mig det Venskab at antage denne Vexel som jeg har afgivet ordre Claussen et Ci. Jeg behøvede uomgiængelig nu strax denne Pengesumme, da jeg har faaet Befaling af vort Hof at giøre en Reise til Genua for at bringe en meget vigtig Finants-Sag i Orden. Pengene skal De faae tilbage den 1o November, og jeg troer ikke at behøve at skikke Dem noget videre Beviis eller Obligation for denne Summe der ikke er saa farlig stor, og ligesom jeg sendte Dem saa snart det var mig mueligt de 180 Scudi som De havde den Godhed at laane mig i Rom, saaledes vil jeg ogsaa tilskikke Dem disse 500 Scudi.

Jeg begiver mig paa Reisen i Overmorgen, og den 15de. August er jeg atter tilbage. Jeg drager til Lands til Lerici, og derfra indskiber jeg mig dersom Veir og Vind tillader mig det. Ellers reiser jeg til Lands som vi giorde det for nogle Aar siden, da Kysten er saa herlig. Jeg mindes endnu denne fortryllende Reise, skiøndt Aarsenstid ikke just var gunstig. Nu maae disse Citron og Orange Egne være guddommelige.

Gud velsigne Dem min bedste Ven. Bliv ikke vred, at jeg saa frit har disponeret over Dem; men Deres ædle Hierte, og oprigtige Venskab for mig ere mig saa bekiendte, at jeg med Vished kan giøre Regning paa at De hielper mig, som jeg vilde have hiulpen Dem i lige Tilfælde.

Lev vel! Saasnart jeg kommer tilbage til Montenero skal jeg give Dem Efteretninger fra mig. Jeg befinder mig saa overmaade vel at jeg aldrig mindes at have været bedre

Deres oprigtigste Ven

Baron Schubart

Archival Reference
m5 1817, nr. 33
Subjects
Thorvaldsen's Financial Circumstances
Last updated 10.05.2011 Print