The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1585 of 10246
Sender Date Recipient
Hans Carl Knudtzon [+]

Sender’s Location

Trondhjem

Information on sender

Rødt laksegl med aftryk af et skjold kronet af en ridderhjelm.

20.11.1816 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al / Signor Albertus Thorwaldsen / Scultore Danese / via Felice 46. / in / per mezzo del Banco Torlonia / Roma.

Abstract

Knudtzon mindes sin rejse til bl.a. Rom og håber at gense Thorvaldsen det følgende år i København under billedhuggerens planlagte besøg i byen. Han beder på sine forældres vegne Thorvaldsen om at udføre en marmorversion af den portrætbuste, han fik modelleret under sit ophold i Rom, Hans Carl Knudtzon, A231. Han bestiller selv en gipsafstøbning af Thorvaldsens selvportrætbuste, jf. Bertel Thorvaldsen, A223. Knudtzon begræder Norges tilstand – både ift. kunstens og demokratiets vilkår, men også folkekarakteren finder han ændret til det værre.

See Original

Trondhjem den 20 November 1816.

Høistærede kjere Herr Professor!

Med megen Glæde griber jeg denne Lejlighed, for med et af vore Skibe, der formodentlig kommer til at gaae til Neapel, at skrive Dem et par Ord, smigrende mig med at det vil være Dem kjert at høre fra os. Min Broder Jørgen skrev Dem nogle Ord fra Venedig og siden ved De formodentlig ej, hvorledes det gik os; vor Rejse var heldig og behagelig den hele Tiid, saa vi kom lykkelig til London den 4 Juni. Her var vi samlet med vor Ven Baillie i to Maander, da vi forlod ham og kom hertil midt i September Maaned, hvor vi fandt vor Familje vel. Med inderlig megen Glæde tænker jeg mig stedse de lykkelige Dage, da jeg var i Rom og hvor mangen behagelig Time jeg nød i Deres Selskab, desværre det vil vel aldrig meer falde i min Lod at nyde saadanne Dage! Skiebnen synes at have bestemt mig til at leve og døe blandt disse Fjelde og jeg priser mig lykkelig, at jeg endnu har dem kjær, omendskjøndt de senere ulykkelige Tider desværre har ruineret Nordmandens Karakteer, og den Ærlighed og Fødelandskjerlighed, som altid var ham eegen, er desværre for en stor Deel uddød, saa det er ej meer saa godt at være i Norge, som det var; lykkelig derfor naar man har en Familje man elsker og kan finde sin Lykke i den. Jeg formoder, De ej har forandret Deres Beslutning at komme til Danmark neste Aar; det vilde være mig en overordentlig Glæde, om jeg kunde møde Dem der og jeg er ej aldeles uden Haab. Mine gamle Forældre, som jeg fortalte Deres Godhed at have taget min Buste, nærede det Ønske at faa den i Marmor; det er derfor jeg er saa frie at bede Dem, om De vil have den Godhed at udføre den i Marmor og sende den til I.C. Ulrich i Livorno, som nok vil besørge den sendt enten til Amsterdam eller lige til Trondhjem; med denne Leilighed maa jeg og udbede mig den Godhed at faa en Gibs Buste af Dem, som jeg haaber De ej negter mig. Gid at jeg nogentid maatte være saa lykkelig at see Dem i Rom, det er et af mine største Ønsker, men desværre der er neppe Haab. Jeg behøver ej at sige Dem, kjere Herr Proffessor, hvor kjert det vilde være mig at høre fra Dem og beder Dem derfor ret indstændig, naar der gives nogen Leilighed, at De vil glæde mig med et par Ord. Hvor overordentlig er ej mangen Gang min Længsel efter at kunde gaae hen til Dem og see mig mæt paa Deres Venus og øvrige Arbeider; her er aldeles ingen Sjeleføde af den Slags, ikke engang en Gibs Statue! Kunsterne trives ej her i Norden, dog mangler det ej paa Genier, thi man seer mangen en Bonde, der fortjente en bedre Skjebne og dersom han blev opmuntret vist kunde blive til noget. Bliv ej vred, Herr Proffessor, at jeg saa længe har opholdt Dem og tillad, at jeg tegner mig som Deres meget hengivne

Hans Carl Knudtzon

Archival Reference
m4 1816, nr. 45
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele, men bestillingen af busten af Hans Carl Knudtzon, jf. A231, omtalt Thiele II, p. 296.
Other references

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 33 og 35.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 248.

Subjects
Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Portrait Busts, Contemporary Persons · Self-Portraits by Thorvaldsen · Statues, Classical Mythology · Reply from Thorvaldsen Requested · Thorvaldsen's Works, Commissioning · Thorvaldsen's Works, Transportation · Thorvaldsen's Works, not at Thorvaldsens Museum
Persons
Alexander Baillie · Jørgen Knudtzon · J.C. Ulrich
Works
Last updated 09.02.2015 Print