No. 1213 of 10318
Sender Date Recipient
Albrecht Schønberg [+]

Sender’s Location

Italien

1813 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Omnes [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Dagbog
af
Albrecht Schönberg

To og tivende Del

Italien 1813.


40.


 
Kirkefest.
 
Ny indskrift.
 
 
Musiktime.
Villa Albani.
 
 
 
 
 
 
Dukkespil.
Fredagen d. 26. Oppe Kl. 7½, arbejdede, til Hasselgren, Bystrøms, hjemme ved Arbejde næsten hele Formiddagen. Spiste, om Eftermiddagen til Peterskirken, hvor der var Messe, men ingen Udstilning af Relikvierne, som i denne Tid ellers hver Fredag. Vertshus. Paa den Kolonne, som man hidtil har stridt om, og som staaer paa Campo Veccino han man nu fundet en Indskrift, som beviser at den er reist for Phoca. – Til Keller, hjem, arbejdede til 12¼. – Om Formiddagen graat og stærk Regn, om Eftermiddagen afvexlende klart og graat. –
Løverdagen d. 72. Oppe Kl. 7, arbejdede, Musiktime, til Hasselgren, som vilde male mig, til Pantinis, spiste, til Villa Albani, som i og for sig har noget meget Imposant, men hvad der foruden dens Kunstværker gør den til en af Roms første Viller er dens herlige Omgivelser. Af de Karyatider, som her findes er den med et loddent Skin den smukkeste og rigt drappert, men Spørgsmaal er det om selv dette Arbejde kan sættes ved Siden af Thorvaldsens Kariatide. Forunderlige Vandskabning Æsop hvor kom du i Guders og Heroers Række? Din Aand var Aarsagen. Faunen og Ynglingen er for mig stedse det største Mesterværk her; et forunderligt, men artigt Kunstværk er den lodne Bakkant. Vertshus; til Dukkespil41.

som kaldes Buccattini; temmelig tragiskt Stykke, dog har Harlekin ogsaa sin Part. Man maa endelig oftere nyde denne Fornøjelse, en af de største af deslige i Rom og vist den største som kan haves for 2½ Bajoc. – Hjem, arbejdede til 11¼. – Herlig Dag. –
Søndagen d. 28. Oppe Kl. 7, Malling, arbejdede, Musiktime, Keller, paa Kaffehus, til Thorvaldson, saae hans fuldendte Kariatide; der maa en saadan himmelsk Skjønhed til for med Underkraft at holde et saa fordømt Monument. Arbejdede til 1½, til Bystrøms, af Enzia fik j. en Brystnaal, spiste, til Eberleins, Kellers; til Ruinen Minerva medica, en herlig Hvælving tæt ved Stadsmurene, hvorfra man har det beste Skue til Ruinen og dens Grøvt. I Vertshus, hjem, arbejdede til 12¼. – Herlig Dag, dog kjølt. –
Mandagen d. 29. Feberen havde stærkt anfaldet mig om Natten, blev i Sengen til 4, op, ud, straks hjem og i Seng; nød næsten intet hele Dagen. – Smuk Dag, men kjølt og noget vindigt. –
Tirsdagen d. 30. Var nødt til at blive i Sengen en Del af Dagen og forhindredes derved fra at skrive Breve. Til Hasselgren for at males; spiste, Musiktime, hjem, arbejdede om Aftenen i Sengen til 11½. – Meget skjøn Dag, dog lidet vindig. –
Onsdagen d. 31. Oppe Kl. 7, arbejdede, Musiktime, arbejdede, til Pfeist, m. Rejse fra Neapel maatte j. betale med den uhyre Summe 24 Scudi. Til Hasselgren at
[...]

 
 
Vejrligt.
 
Thorvaldson.
 
Gave.
 
Ruine.
Vejrligt.
Sygdom.
 
Vejrligt.
 
 
Vejrligt.
 
 
Udgivt.


89

Wahrendorff og min kjære Ven Elgenstjerne. Hjem, arbejdede, Musiktime, med Kruse og Oldeland til Kirken St. Croce in Gerusalemme, hvor der hver tredie Maj holdes en stor Kirkefest. Det prægtige Kloster ved Siden er nu hævet og en Kaserne anlagt i Stedet. I den med otte prægtige egyptiske Granitsoiler smykkede Kirke findes nogle af de mærkeligste Relikvier i Rom, som i Dag femvises for den uendelig tilstrømmende Mængde. De vigtigste af dem ere Indskriften Inri, som fandtes paa Forløserens Kors, og det store Stykke af Korset, næsten en tredje Deel af det, som den hellige Helene selv bragte fra Jerusalem og hvoraf Kirken, som forhen benævnedes efter hende siden efter fik sit Navn. Folkemængden i Marken trindtved ad den herlige Vej hen til Laterankirken var overordentlig stor. – I Borghese, hjem arbejdede til 11½. – Meget skjøn Dag, klart, varmt, stille. –
Tirsdagen d. 4. Oppe Kl. 6, arbejdede til 9½, Keller, Thorvaldson, Schrader og Malling besøgte m., til Kruse og Oldeland, Vandring over Kapitolet forbi Neros Slot og Kolosseet til St. Clemens Kirken, som har fire antikke Granitseuler ved Indgangen af Forgaarden, i den atten lignende; i Kirken selv, som ikke er meget stor, findes sexten antikke Marmorseuler af forskjelligt Marmor. Mærkværdig er Kirken desuden ved Male-

Kirkefest
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vejrligt.
Besøg.
 


90.


 
 
 
 
Vejrligt.
 
Thorvaldson.
 
 
 
Marionetter.
 
Vejrligt
Brev fra Baron
v. Schubart.
rier i Fresko af Masaccio, hvilke findes i et Kappel lige inden for Dørren, ogsaa ved det isolerte Alter og Koret nedenfor rigt udlagt med Mosaik. Derpaa op paa Monte Celio ved Ruinerne af Claudius Akvædukt ind i Villa Mattei og tilbage over Kolosseet, forbi Minervas Tempel og Nervas Forum. Spiste, hjem, Musiktime, arbejdede, Kruse og Oldeland kom, til Keller, hjem til dem, arbejdede derpaa til 11¼. – Meget skjøn Dag, klart, varmt, stille. –
Onsdagen d. 5. Oppe Kl. 6½, arbejdede til 9½, til Kruse og Oldeland, med den til Thorvaldson, saae hans herlige Værker, som bestandig forklares mer for min Sjæl. Psyche henrev mig i Dag over Alt Andet. Til Bystrøm; saae paa Værelser. Spiste, til Odeward, hjem, Musiktime, arbejdede til 7, Kruse og Oldeland, med dem og Bystrøms i et Vertshus; halv Omfavnelse; paa Nationaltheatret, hvor man gav Flamonio, pazzo per l’amore, med ret lystige Indfald af Arlekino, især hans Filosofi over Døden. – Hjem, arbejdede til 11 forbi. – Meget smuk Dag, klart, varmt og stille, dog trykkende Sirokko. –
Fik i Dag et meget venskabeligt Brev fra Baron v. Schubart, hvori h. gav m. en Anvisning paa 25 Scudi, i øvrigt beklagede sig meget over den Forlegenhed Spærringen, og fortalte den glædelige Efterretning at Dannemark underhandler med Engelland. –


183.

Thorvaldsons Basrelief: Alexanders Indtog i Babylon.

O! se den Helt, som mangen Verden kuer,

se! hvor Begejstrings Ild i Øjet flammer;

i Ungdoms Blomstervaar med Helteskrammer

sin Fremtid han med Tak af Himlen skuer.


De unge Kongebørn, som Skjæbnen truer

Fredsenglens Vinger dække – Tak de stammer

den Helt, som tusind Offer for annammer:

Ædelstene, vilde Dyr, Altrets Kuld.


Ej fra Bucephalus, som modig skummer

til ham som Anglen fredelig udstrækker

tør de kun enkelt Skjønhed efterspore.


Fra Livet Mesteren, den ene store,

hvor Kamp kun giver Ro, bort Tæppet trækker;

ved Værket Musen henrykt selv forstummer.

General Comment

Af dagbogen er p. 40-41, 89-90 og 183 gengivet.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 536, 8º, kopi på Thorvaldsens Museum, m34, nr. 75.
Last updated 11.05.2011 Print