The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1904 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Rom

23.5.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Peder Malling [+]

Information on recipient

Da der er tale om en afskrift efter en brevbog, vides det ikke, om brevet har haft en udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

... Thorvaldsen og Schubardt som ieg har spiist med i Dag beder at hilse Dem; Hvad ieg i Rom har fundet gandske anderledes end ieg forestilte mig er Thorvaldsen, ieg troede hvad man hos os i almindelighed troer, at Han var svag paa Legemet, og at Sielen svævede i en anden Spfære; men det er ey tilfældet – Han lever paa Jorden er meget munter, og seer ud til at kunde Leve ½ Sekel, hvilken Glæde for Kunstens Venner, ieg veed og det vil glæde Dem at høre, Thorvaldsen er siger han selv raskere nu end han har været i de sidste 10. Aar. Han er munter, paa Taarsdag kiører Han med til Giensano for at see Blomsterfesten, vi har bestilt Natte Quarter i L. Aritska [Else Kai Sass’ fodnote: Formodentlig L’Arricio?]. I Taarsdags var her stor Fest i St. Petro,...
Schubardt bliver i Rom til Thorvaldsen har sine Gratier færdige, – Han arbeider nu paa en Merchur som Kunstnerne her paastaar bliver noget af det fuldkomneste han har giort; Han har valgt Øyeblikket da Merchur siddende med sin Skalmeye har faaet Argos i Søvn, vil til at reise sig og gribe efter Sværdet for at dræbe Ham. Jeg har hørt Rauch og flere sige til Ham, om Han snart vilde holde op, da der intet mere var at skabe, og Merchur var færdig; men Han staaer alligevel og pirrer og glatter paa den, det bekymrer Ham aldeles ikke, at flere taler til Ham, Han troer altiid der er mere endnu ved Merchur at giøre. Vore Efterkommere vil velsigne os, fordi vi koldblodig lade de fleste Nationer kappes om at faa Værker fra hans skabende Haand, imedens vi blot halvt glæde os over at Dannemark har frembragt Ham, – nu det tilgive Gud, – Imidlertid har vi altid den recource at de der i tilkommende Dage vil studere ham, kan gaae over München, istædet for man nu gaaer over Wien, thi Beiern siger, nu er det Tiid at nytte Hans øvrige Levedage, nu kan han frembringe noget, og vil derfor have alt hvad der kommer fra hans Haand. Rauch Reiser [sic, BC] i morgen til Neapel, Han beder hilse, Han gaaer snart til Berlin for der at forfærdige 2 Statuer som skal staae paa Pladsen imellem Kongens Palais og Toyhuset…

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Hansen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,7
Last updated 03.04.2013 Print