The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2501 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Napoli

14.1.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften.

Enrico Mocenni [+]

Recipient’s Location

Siena

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[...] Nu til Sagen, De ønsker Gipsaftryk af Thorvaldsens tvende Stykker Natten og Dagen, men ieg har af Deres Brev ei forstaaet om De mener i Naturlig Størrelse, eller Miniatur, dog formoder ieg De har meent det første, og hvis saa er da maae det opsættes til Thorvaldsens tilbagekomst, fordi den Form hvorover de engang bestilte Exemplarer ere støbte, ey er mere brugelig, og at giøre nye Former allene for et Exemplar vilde være for kostbart; ellers vil naar Formen haves, hvert af disse Stykker koste 4 eller hoyeste 5 Schudi Romano, skulde Meningen derimod være at faa dem tilsendte i Miniatur da kan det skee, naar som helst – Jeg har saaledes ved en af mine Kunstbrødre der Reiste over Petrutscha til Florentz besørget omtalte tvende [tegn for stykker] i Pasta en art Glasmasse samt Gipsaftryk deraf til Deres Sødster i Florentz, og tvende af lige Art vil blive Scholten tilsendte, naar Lejlighed til Siena tilbyder sig ieg har paalagt en i Rom at besørge det. – [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,29
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Ideals of Brotherhood
Last updated 21.09.2016 Print