The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1172 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

3.9.1812 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Hr Ridder Thorvaldsen! Jeg veed ikke længe at være bleven saa inderlig glædet ved Haabet paa en ønskelig Fremtid for de skiønne Kunster i vort Fædereneland som da jeg erfarede Hs Majestæts Beredvillighed til at fremme det saa almindelige Ønske at see Dem tilbage i Fædrenelandet og jeg jevnførte hermed Deres yttrede Attraae efter ligeledes at byde Haanden til dette Forehavende.
Commissionen for Slottets og Raad og Domhusets Opbygning hvilke Arbejder vente deres Prydelse af Deres Haand er bemyndiget til at brevvexle med Dem om alt fornødent Deres Rejse angaaende og jeg tvivler ikke paa at De jo allerede vil have modtaget dens Skrivelse. Saaledes haaber jeg alle Hindringer skal ryddes af Vejen og vi skulle see Dem hos os i Løbet af Aaret 1813. De forventes med Længsel, De skal mødes med Beundring og Velvillie; jeg skal vist stræbe at giøre Dem Opholdet iblandt os, saalænge det varer, saa behageligt som mueligt og for vort Fædreneland mueligst gavnende. Ved Academiet stoler jeg paa Deres Bistand.
Stadsbygmester Malling, som nu ogsaa har opnaaet sit Ønske en forlænget Rejsetilladelse til 1’ Januari 1814, har engang tilskreven mig om en Samling af GibsAfstøbninger af de bedste antique Ornamenter som Academiet St. Lucca har isinde at lade aftage til Brug for dets Elevere. Denne Samling, eller i det mindste de væsentligste Stykker af den kunde være til stor Gavn for Academiet i Kiøbenhavn. Vilde De underrette mig om Prisen eller, hvis den ikke overstiger et Par Hundrede Scudi anskaffe samme og om mueligt lade den transportere herhid med Deres egne Kunstsager eller med de 4.re Marmorstykker som Etatsraad West har overladt Kongen og om hvis Transport Overhofmarchallen formodentligen har eller vil tilskrive Dem. Etatsraad Hansen vil ogsaa have tilskreven Dem om Aftryk eller Formen af Deres seeneste Arbejde Basrelieffet i det Kejserlige Palais som han ønskede i det mindste Stykkeviis at drage Fordeel af ved Bygningerne under hans Bestyrelse; maatte dette Ønske være opfyldeligt – for at vi ogsaa kunde frydes ved dette Mesterværk.
Malling lover vist meget i sit Fag, han er lykkelig at have funden i Dem en Ven og Vejleder.
En ung Maler som til Januar 1813 kommer fra Paris til Italien, Eckersberg anbefaler jeg Dem som Landsmand og som en Kunstner af de største Forhaabninger, han har hiemsendt en ypperlig Copie efter Raphael og et Malerie af egen Komposition, Christus der velsigner Børnene, hvilket er det skiønneste man kan see af en ung Kunstner, selv Abildgaard skulde have glædet sig til at have malet det saaledes – han yndes af David uden at være gaaet over til den franske manieerede Tone i Malerie Malning. Italien skal uddanne ham til at blive en Prydelse for Fædrenelandet og De ville lede ham paa hans Vej i Kunstens sande Hiem.
Commissionen er i fuld Drivt med at skaffe Dem Marmor til Kiøbenhavn.

Jeg ønsker Dem at leve vel, med Højagtelse

Christian Frederik

Sorgenfri d. 3 Sept 1812

Archival Reference
m3 1812, nr. 21
Thiele
Thiele II, p. 214-216
Subjects
Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Plaster Casts, Antique · Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Requests to Come to Denmark (until 1819)
Persons
Peder Malling
Last updated 10.01.2020 Print