The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9726 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

[Poststempler med indskrifterne:] DIREZIONE DI ROMA 8 LUG 44 og T. T. HAMBURG … JUNI 44 samt DANIMARCK PAR HAMBOURG

22.6.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A / Monsieur le chevalier J. Thiele / Concelier de Justice / Rome / Caffé greco / [Til venstre:] fr

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Kiøbenhavn, d 22 Juni 1844

Kiæreste Hr Justitsraad

af Drewsen har jeg hørt fra Aagesens at De og Deres ere lykkeligen arriverede til Rom, og det glæder mig meget. I Dag fik jeg Bekræftelse derpaa i et Brev fra Bravo. Vedkommende (⊃: Kierulff) der var saa fortvivlet i Begndelsen, er nu trøstet ved de sidste Efterretninger; der staaer nu kun tilbage, at vi sende Pengene ..iddragen for Torlonia. Om Forholdene ….i denne Henseende saune vi endnu Efterretninger. Fru Paulsens Pension er nu bestemt til 400r, og derhos er bevilget for Albert en aarlig Opdragelseshiælp af 400r indtil hans 20de Aar paa det Vilkaar at han opdrages i Danmark. Jeg har derfor bedet hende, at hun skulde lade Albert reise med Fenger til Danmark til Efteraaret, [sic] Det var Thorvaldsens Ønske, at Alb opdrages her, og det er Kongens. Bliver Albert i Rom saa bliver der intet af ham. De maa derfor hiælpe til at formaae Fru Pausen til at sende Drengen hiem til Danmark med Fenger.

At Sagerne blive indpakket og sendte til Livorno er vist Det Rigtigste; men om vi ville kunne faae dem bragte hertil i Sommer ell. til Efteraaret, anseer jeg for meget uvist. Thi neppe lader Hs Majestæt endnu et Krigsskib udruste til Middelhavet i Aar, alene i den Hensigt, og hvorvidt de, som ere paa Veien derhen, kunne beordres til at gaae til Livorno for at indtage disse Sager, ligger uden for min Bedømmelse. Men det vil jo meget beroe paa de Efterretninger, som Hs. Majestæt faaer fra Dem om Sagernes Stilling, og ene disse Efterretninger komme til Hans Majestæt førend han tiltræder sin sædvanlige Sommerreise, som skal gaae for sig, efter Sigende, d. 12te Juli.

Om Prindsesse-Storfyrstindens Sundhedstilstand har man endnu ingen bestemte Efterretninger. Ole Bang er, som De veed, sendt derover. Snart kommer hun ikke hertil. Men saa farligt, som man har sagt, er det dog nok ikke.

Det falder mig ind, at Fru Paulsen maaskee er i Neapel, naar De faaer dette Brev. I saa Fald, maa De endelig skrive til hende om Alberts Afsendelse til Danmark.
Lev nu meget vel, hils Deres Kone og Svigerind fra alle her i Amaliegade.

Deres

Collin

Archival Reference
m31, nr. 30
Last updated 10.05.2011 Print