The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9679 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Poststempler med teksten DANEMARCK PAR HAMBOURG og T T HAMBURG.

25.5.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

A / Monsieur le Chevalier Thiele / Conseiller de Justice de Sa Majesté / le Roi de Danemarc. / Rome / franco / Café greco.
[Med anden hånd:] Oeht. Grentze

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Kbh. 25 Maj 1844

Hr Justitsraad!

Jeg var i Morges hos Hans Majestæt, Som fortalte mig, at han havde faaet Brev fra Kongen af Bayern, der vil opholde sig i Rom i Juni Maaned, og i bemeldte Brev havde beraabt sig paa Thorvaldsens mundtlige Tilsagn om at erholde de samme ”Gibsmodeller” som Kongen af Württemberg havde faaet. – Hs. Majestæt paalagde mig derom at skrive til Dem. Dette skeer hermed. – Jeg kan begribe, at Hs. Maj. vel ikke gierne vil have, at det er en Sag Ham uvedkommende, da Thorvaldsens hele Efterladenskab er den Kiøbenhavnske Communes Eiendom. Imidlertid maatte det vel paa en Maade bringes Hans bayerske Majestæt til Gemytte. At vor Konge ikke vil gribe ind i den Sag, derom er De vist lige saa overbeviist som jeg. Men hvad Executorerne kunne giøre, uden at skade Museet, er et andet Spørgsmaal. For at besvare det, maa man nøiere kiende det bayerske Forlangendes Omfang. Derom kan nu ingen bedre skaffe Oplysning end De, som kan oplyse baade vor Konge og Executorerne: om de Ting, K. af B. ønsker, forefindes i Rom, om de allerede haves i Museet, og om der i Rom er Doubletter, og andet mere, at Kongen vil føie K. af B. hvis det lader sig giøre, er naturligt.

d 26 Maji

Med den i Dag ankomne Post fik jeg Brev fra Kolb, som sender Contocouranten hvis endelig Summa er: 39725 Scudi. Med forrige Post fik jeg Brev fra Fenger (Huuslærer hos Fru Paulsen, broder til vor Ven, Doctoren) af hvilket jeg seer, at Buti vedbliver at giøre Knuder. Jeg har i mit sidste til Fruen alvorlig foreholdt det Urigtige og Upassende i at giøre disse unyttige Ophævelser. Grev Lützau skrev i et Brev til Grev Criminil, at han havde forestillet denne Dame som syntes at være mal conseillée, at hun ikke vilde tabe ved at underkaste sig Kongens Naade dont la generosité est sans bornes &c. Jeg viste Hs Majest. dette Brev, og fik et foreløbigt Tilsagn om en Pension for hende af 400 Rbd (det som en Oberstes Enke, der er i Trang, kan faae) og jeg skal nu see at bringe Løftet i form, NB det forudsættes, at hun da itide lader alle sine Paastande fare, og erklærer sig tilfreds med hvad hendes Fader har giort for hende og hendes Børn, og hvad Kongen af Danmark vil giøre. See, høistærede, dette maatte De nu bringe i Rigtighed til alle Parters Fornøielse. Jeg mener, at Fenger deri vil staae Dem bi, hils samme F. paa det venskabeligste, det er en paalidelig Mand. Til Bravo faaer jeg neppe Tid at skrive i Dag. Jeg beder ogsaa at hilse ham, og bevidne ham mit Tak for hans Iver og Nøiagtighed i denne Sag. Han fortiener virkelig Executorernes Tak thi han har viist sig fra en meget fordeelagtig Side i dette Anliggende.

Kan der nu snart tænkes paa at indpakke?

At jeg ogsaa maa bede Dem at hilse Fru Paulsen er en Selvfølge. Jeg frygter for, at mit sidste Brev ikke har behaget hende; faaer saa være, man kan ikke altid være behagelig. Mange Hilsener til hele Reiseselskabet fra Ingeborg – item fra mig.

Befind Dem vel!

Deres forbindtl. Hengivne

Collin

Archival Reference
m31, nr. 28
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Ludwig 1.
Last updated 10.05.2011 Print