The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4808 of 10246
Sender Date Recipient
Frederik Ferdinand Friis [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Lukket med rødt laksegl, hvoraf synligt: FFF.
Stemplet: HAMBURG / [xxx-TAxxx] / 10. Jun[?].

21.5.1829 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Al / Signore Thiele secretaire dell’Ac-/cademia delle belle Arti / a Copenaghen / Danimarco / pr: Hamburgo / Germania.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Rom d: 21:o Maii 1829.

I de Noticer, hvilke Du har ladet mig underrette om at være komne Dig tilhænde, vil Du have savnet Navnet paa hiin Reisefælle, der var den tilfældige Aarsag til Thorvaldsens Forblivende i Italien, netop da han stod i Begreb med at undflye sin Glorie i Fremtiden. Denne Mand bliver som saadan altsaa ikke uden Interesse i vor Landsmands Levnetsbeskrivelse: jeg maatte derfor beklage at Thorwaldsen, da vi omhandlede denne Post, paa det grangiveligste mindedes alt andet om den Paagældende, kuns ikke Navnet; lige frugtesløse vare mine Bestræbelser ved Forespørgsler hos andre, intil Billedhugger Wolff, der i disse Dage er kommen tilbage fra Grækenland, underrettede mig forvisse at den omtalte Reisefælles Navn var Hagemann. –

Til denne Notice ville Du tillade mig at tilføie, at jeg ved at giøre Uddrag af Manuscriptets Marginal-Bemærkninger har overseet en annulleret Artikel, neml: hvor Tenerani anføres at have forberedet Arbeidet til Christus-Figuren. – Det senere Forhold imellem de tvende Kunstnere er aldeles det Modsatte af det ældre, selv i den Grad at Thorwaldsen bestræber sig for at udslette Thenerani[sic] af sin Hukommelse; om han nu allerede skulle have fremmed sit Øiemed i saa Maade, at han ikke længere mindes det omtalte Factum, eller snarere om han muligen ikke ønsker sit Navn sat i selv en saa fiern Forbindelse med Teneranis, skal jeg ikke kunne afgiøre; men da mit Hverv gaaer ud paa at indhente Thorwaldsens Eragtning taliter qualiter, fordrer Fuldstændighed at jeg giører Dig opmærksom paa denne Artikel. –

Endeligen tilføies i Forfølg med Fortegnelsen paa Decorationerne m:m: – Commandeur-Korset af den Bajerske Krones Orden, af Kongen egenhændig overragt Kunstneren i dennes Studie d: 18: Februar d:A:

Cataloget over samtlige Thorwaldsens Arbeider anseer jeg nu overflødig, efter hvad han senere sagde mig, at vor Freund i sin Tid har meddelt Dig en saadan; muligt selv, at ovenstaaende Noticer ikke længer ere dig fremmed; imidlertid har jeg i Uvisheden ikke villet undlade at bringe dem til din Kunskab ved directe at tilskrive Dig, da jeg i min Brevvexling som i andet foretrækker denne for den modsatte Vei, saameget mere som begge vores hældige Vilkaar ikke tilstæder os i Brevportn[?] at søge en sømmelig Forevending i henseende til de Forpligtelser, vi i dette Emne giensidigen troe at skylde hinanden.

Din
Friis

Archival Reference
m31, nr. 2
Last updated 10.05.2011 Print