The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1649 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Odense

20.2.1817 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr Etatsraad Hansen! Det er bestandig min Hensigt at komme til 31 Marts til Kiøbenhavn, med det skulde giøre mig ondt at savne Dem der, om end deres Nærværelse var mindre uundværlig end naar jeg udeblev – Jeg forudseer imidlertid at De vist ikke kommer af sted. Jeg faaer da ikke Deres Formening om Graabrødre Kirken, hvilken Sag jeg har ladet hvile i Forventning af Deres muelige Ankomst. De ville sige mig bestemt om De kommer eller ikke, thi jeg maae afgiøre denne Ting, eller maaske De kunde sende mig en paalidelig Conducteur herover til Eftersynet, hans Rejse med Ageposten frem og tilbage og hans Diætpenge 2 rgbdr S.V. om Dagen vilde jeg i saafald afholde –
Forestillingen til Rentekammeret lykkes vist ikke – saafremt De ej kan vinde Vedkommende for Sagen.
Udstillingen vil give Penge til Kiøkken Indretningen for Hornemann og til Attelieret for Møller, begge Deele burde synes mig paabegyndes.
Maaske nogen Kongl Understøttelse til hiint Arbejde med Hensyn til Fritsch kan udvirkes ved min Nærværelse i Kiøbenhavn. –
Gid Müllers Enke maatte døe inden Michaeli Flyttetid, da Hornemann skal ind i Værelserne og hun absolut maae ud.
De underretter mig vel nærmere om hvad kan forefalde af Interesse ved Academiet De veed at min Interesse for samme er den mest levende, ligesom mit Venskab og min Højagtelse for dets Directeur er ligesaa fortient som ubegrændset


Odense d. 20 Febr 1817
velvilligst
Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 50
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Residencies · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions
Persons
C.D. Fritzsch · Christian Horneman
Last updated 23.01.2014 Print