The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1164 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

21.8.1812 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr. Etatsraad Hansen! Jeg bruger den Friehed at tilsende Dem Tegning over Alleen som skulde illumineres samt over Pladsen ved Grotten. – Overhofmarchallen har kun hundrede og nogle Lamper og Theatret har nok ikke heller mange; De ville altsaa førend noget bestemmes vedtale Blikkenslager Leenfeld, som har Kongens Lamper i Forvaring, om hvor mange Lamper og til hvad Priis han kan skaffe. Olie og Tran maatte man selv kiøbe, men naar De overseer hvad det i det heele omtrent kan koste ønsker jeg mig over[xxxx] derom for endeligen at bestemme mig til om og hvorvidt den skulde illumineres. Mit Ønske er Alleen og foran Grotten illumineret, over Grotten 1 Altar og tvende Colonner med Ildgryder, frit til alle Sider, i Grotten et Transparent Indskrift.
Jeg seer med Fornøjelse at Kronborg Arbejder er standset og takker Dem imellem os derfor.


Sorgenfri d. 21 Aug 1812
velvilligst
Christian Frederik
General Comment

Den omtalte indskrift i grotten er udspecificeret i et bilag til dette brev.

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 4a
Last updated 11.01.2013 Print