The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1433 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Augustenborg

22.6.1815 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr. Etatsraad Hansen! Vore tvende Breve, omtrent af samme Indhold, have krydset sig, jeg henholder mig imidlertid i mit Svar til hvad jeg sidstleden tilskrev Dem
Angaaende Omkostningerne for de Sager fra Italien daønskede jeg helst at De ej incommoderede Kongen for Øjeblikket og, kan Finantzministeren ej underhaandenhielpe, da maaeRybergsHuusformaaes til, at staae i et Forskud som jo kan forrentes, og tildeels afbetales efter Sallonen, tildeels ad Aare– Om fornødent skal jeg gierne virke hvad jeg formaaer ved RybergsHuus –

Jeg forbliver HrEtatsraadens velvilligste

Augustenburg d 22 Juni 1815 Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 32
Last updated 11.01.2013 Print