The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1471 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Augustenborg

20.12.1815 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Hr. Etatsraad Hansen! Jeg længes meget efter at vide Udfaldet paa Deres Forestilling om Thorvaldsens Hiemkomst. Det er uden for ald Tvivl at Kongen vil det naar Sagen blot ikke bliver liggende hos Finanzministeren!
Sidst jeg talte med Kongen fortalte han som en Synderlighed at den os bekiendte Advocat Petersen havde ved at ansøge Understøttelse til at fortsætte sine Kunststudier i Vinter i Kiøbenhavn vedlagt en Attest fra Academiet, der aldeles ikke anbefalede ham. Uagtet jeg forsikrede at Academiet, efter at have erkiendt hans Anlæg til Landskabsmalerie, paa ingen maade ved hiin Erklæring, havde villet disrecommandere ham mærkede sig dog at samme havde giortet Indtryk som ikke lader Ansøgeren synderligt Haab om Bønhørelse, saa da Udgivterne ere mange og maaske rigtigere. – Det giør mig imidlertid ondt for Manden og jeg var ikke bedre, i Henhold til vedlagte Skrivelse til mig, at sige ham, hvis intet Brev fra Kongen indløber, at han neppe kan vente nogen slig Understøttelse, hvorimod jeg, naar han kan være tient dermed, under tre Maaneders Ophold i Kiøbenhavn vil række ham 300 Rgbdr.N.V.[?] De ville nærmere underrette mig om hans Svar-
Academiets Skrivelse til ham gad jeg dog nok læse?
Om Concoursen, naar den begynder, saavelsom om Ornamentskolens Fremgang ville De underrette mig. De ved hvor meget enhver Ting som angaaer Academiet og Dem interesserer
Deres


Augb. D 20 Decbr 1815
velvillige og forbundne
Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 26
Last updated 11.01.2013 Print