The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1296 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Kristiania (Oslo)

14.12.1813 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Hr Etatsraad Hansen! Jeg har i Gaar med Bekymring erfaret at er Brev som jeg under 10 Novbr tilskrev Dem er bleven kastet overbord fra et Postfartøj som erobredes af Fienden – Jeg iiler med at erstatte dette Tab i det jeg meddeeler Dem Hovedindholden af samme. Først og fremmest maa jeg underrette Dem om de Breve fra Dem og fra Academiet som jeg har modtaget.
Deres Breve af 24 Aug. 28 Sept og 19 Oct har jeg alle rigtigen bekommet og læst dem med den Deeltagelse som De og Konsterne i mit Fædreneland kan giøre Fordring paa. Fra Academiet har jeg næst Brevene af Juni Maaned modtaget et af 28 Sept, hvori Informator Mørks Død anmerkes, men da deri belovedes nærmere Indberetning angaaaende de fleere indkommende Ansøgninger om Værelserne efter ham saa har jeg udsat mit Svar indtil den Tid. Efter min Formening kan Academiet ikke være tient med eller Enken med Grund fordre, at Værelserne først skulle blive overladte til Beboelse Flyttedagen 1815, naar hun lovligen kan opsiges før Flyttedag 1814. – Jeg har modtaget en Ansøgning fra Informator Cabott der som ældste Informator kan fortiene at komme i Betragtning. Forvalteren har ogsaa meldt sig, gierne saa jeg ham hjulpen ved denne eller lignende Lejlighed – Deres Svar til Hs Majestæt angaaende Værelserne kan jeg ikke ikke andet end bifalde. – Høyers Anmodning om samme, saavelsom om Abildgaards Plads, har jeg ikke besvaret, da jeg kiender Academiets Beslutning i saa Henseende – Fru Mørck har for mig ansøgt om Pension, med det kan jeg under nærværende Omstændigheder aldeles ikke indlade mig paa De ville underrette Hende om dette mit Svar. – Til Informator Pladsen vil nok melde melde sig fleere Søgende – Kobberstikker A. Flindt har sendt mig sin Ansøgning, men Værelserne er nok en Hovedsag for ham. En Miniaturemaler Lund, som ikke maler slet, er mig anbefalet; naar han var Duelig dertil, gav jeg ham gierne min Stemme. Capt Munck venter nu her i Norge hvor han, uden Rivaler, vil kunne giøre Lykke; – Fogt, den eneste herværende Maler, er højst maadelig i Portraiter. Overhovedet veed Gud at Kunsternes Tilstand er højst bedrøvelig her i Norge – Det maae og skal blive bedre. – Nu er neppe nogen duelig Muurmester i heele Landet, men De maae skaffe os til Universitets Bygning. Til den Hensigt faaer vi dog ogsaa duelige Architecter herop. Jeg beder Dem indstændigst at tage denne Sag for, den bør ej hvile i hvor store Vanskelighederne for Tiden end ere. Et andet Anliggende vil nok ogsaa snart blive foretaget i Cancelliet nemlig om [Opster?] Bispegaardens Istandsættelse og da jeg veed at Deres Erklæring vil blive affordret, saa averterer jeg Dem derom –
Den fra Rejsen tilbagekomne Møller anbefaler jeg Dem, hvis han er duelig i sit Fag ønsker jeg ham en stadig Ansættelse som Restaurateur du Tableaux og at han dernæst ikke maatte tøve længe med at tillære et ungt Menneske i denne Færdighed, paa det at denne Kundskab ikke skal tabes for os. – Thorvaldsens Hiemkomst kan jeg, naar den saa bliver, ikke ansee for andet end for en Lykke for Kunsterne i Fædrelandet. Baron Schubart har i sinde at rejse hiem med ham næste aar, med Gud veed hvad kan hænde til den Tid – Marmor fra Norge kan nu aldeles ikke sendes, har De faaet noget indkiøbt i Tønningen?
Fundatzen hviler, som saa meget andet godt, indtil efter Freden. At De har havt Aarsag til at ærgre Dem over det ved [xxxxxx] Arbejdernes Bedømmelse forefalder[?] kan jeg begribe, jeg deler Deres Ærgrelse over det højstærede Academies Forhandlinger med Dem. I denne Anledning er det falden mig ind om det ikke vilde være gavnligt at bestemme at ved Stemme[xxx]ling[?], naar Pluraliteten af Professorerne i Kunsterne fandt at Academiets Ære krævede at der i en Sag angaaende Kunstværkers Bedømmelse skulde stemmes eller omstemmes med tydeligere Rost, da burde saadant skee. Naar de ønsker det, vil jeg tilskrive Academiet desangaaende. Den anden Ubehagelighed som De har havt er kun at ansee med Foragt, nu Loven har stemplet Ugierningsmanden, maatte det blot ikke have skadelig Indflydelse paa Deres Sundhed formedelst Ærgrelsen som De ej kan taale.
Kongen vil nok understøtte Academiet med de bevidste 200 Scudi , hvis ikke maae de laanes.
For Tiden er et Par duelige Mænd i Kiøbenhavn, Maleren Grøger og Aldenrade. Den første er især en Mand af Genie og han kunde være saare gavnlig for Academiet, naar han gik ind i dette Kunstnersamfund er de bonne dispositions Ville De giøre nøje Kiendskab med ham og følge dem begge fra mig. Jeg ønsker at underrettes om Deres Stilling og Forhold i Kiøbenhavn Glæd mig snart med Efterretninger fra Dem selv og fra Academiet som ligger mig saameget paa Hierte-
Mit Befindende er upaaklageligt

Med sand Højagtelse undertegner jeg mig Deres


Christiania d. 14 Decbr 1812
Velvillige og forbundne
Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 20
Persons
Jacob Munch
Last updated 11.01.2013 Print