The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1261 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Kristiania (Oslo)

3.8.1813 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Hr. Etatsraad Hansen! Ved den Usikkerhed der finder Sted i Postgangen mellem dette og Danmark idet jeg kun har modtaget Posterne af 24 Juni, 3, 6 og 20 Juli er det meget muligt at et Brev jeg sidstleden har tilskreven Dem er gaaet forloren; jeg gientager derfor korteligen hvad jeg Juni udbad mig af Dem nemlig at De ved en Forestilling vilde understøtte Mallings Andragende om en forlænget Rejsetilladelse af indtil Sommeren 1814 – Thorvaldsen vender til den Tid tilbage og jeg troer det gavnligt for begge og især for hiins Rejse at De følges ad.
Skulde Slotsadministrationen tilskrive Thorvaldsen da beder jeg Dem at tage sig af Stilen at den bliver meere artistisk forekommende end collegialiter stødende. – Den vakre Malling har hevnet[?] alt og De maa nu paa mine Vegne bringe dette interessante Anliggende til et ønskeligt Resultat –
Dernæst bad jeg Dem at indstille Maler Hansen [xxxx Arb. xxd] at complettere Kongernes og Dronningernes Portraiter i Samlingen paa Kunstkamret.
Seenere har jeg efholdt Brev fra Eckersberg [xxxx] vil før hans Afrejse fra Paris til Rom; han ansøger et Gratiale og ingen ung Kunstner har vel meere fortient denne Opmuntring; De kunde[,] synes mig[,] indstille ham til at erholde et O[xxxxxx] Stipendium i Gratiale af Academiets Cassereer[.] H. Majestæt vilde betale Coursforskiellen, ligesom sædvanligviis ved Stipendier.
Müller har syndet paa Naade ved at optage betydeliige Forskudder til sin Rejse giennem Schweitz, jeg har af egen Lomme, ladet ham forstrække 397 Franco ved Guillemot (vil De erindre det) de øvrige Forskudder maae han afbetale vid sine Arbejder, vil De paa den Maade dække det med Kierligheds Kaabe.
Vil De modtage et Maleri Hager og Ismael som Eckersberg har bestemt for mig. – Man længes og jeg nægter ikke at jeg af Følelse for Kunsten ogsaa giør det efter at see Deres skiønne Tegninger til Universitetsbygningen; der burde synes mig indkiøbes Materialier, og ingensinde burde dette Værk geraade i Standsning. Dette Bygningsarbejde vil være en sand Velgierning for Norge, thi det vil udbrede en bedre Smag –
Afhielp dog snart vores Mangel paa Bygmestre; een i hvert Stift bør der være, her er neppe Muurmestre –
Jeg er vel befindende; Høsten lover snart at lindre vor Nød.
De vil ikke omtvivle at jeg ofte tænker paa Academiet og i Synderlighed paa Dem. Nu er De vel beskæftiget ved Academiet med den udsatte Concours?
Jeg ønsker snart at høre gode Tidender fra Dem hvilket særdeles meget vil glæde Deres


Christiania d. 3 Aug 1813
forbundne og velvillige
Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 19
Persons
C.W. Eckersberg · Hans Hansen · Bertel Thorvaldsen
Last updated 11.01.2013 Print