The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9642 of 10246
Sender Date Recipient
Gustav Edvard Brock [+]

Sender’s Location

Antagelig København

Information on sender

Spor efter rødt segl.

Senest 2.5.1844 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse. Brevet må ligge forud for et skrevet af Brock den 2.5.1844.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Collin / Storkors af Dannebrog pp.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Høivelbaarne Hr Confertraad Collin!

Endskjøndt Conftrd: Lassen vel strax imorgen tidlig vil udrive Dem af den Uvished, hvori jeg ved mit Besøg i Eftermiddag traf Dem, med Hensyn til Betydningen af Fru Paulsens formentlige Krav, anseer jeg det dog for at være min Skyldighed at meddele Dem, at jeg efterat have gjennemlæst det Fragment af den saakaldte Adoptionsbevilling, som jeg afskrev og dermed sammenholdt hvad jeg kan erindre af Ansøgningen og Ths Forpligt af Aug 1832, maa betragte Fru Paulsens Prætentioner som aldeles intetsigende. – Fru Paulsen er Ths uægte Datter, Bevillingen er saaledes ikke en Adoption, der efter vore almindelige Lovbestemmelser sandsynligviis vilde have hjemlet hende fuldkommen Arveret som ægte Barn, men en Legitimation af uægte Barn, der kan give mere eller mindre fuldkommen Arveret, alt efter Bevillingens Indhold. (Maaskee Bevillingen endog, hvad jeg ikke bemærkede i Eftermiddag, udtrykkelig kalder sig en Legitimationsb:). Nu har vel Th: i sin Ansøgning, saavidt jeg husker, ansøgt om fuldkommen Arveret for sin Datter som ægte Barn, men Bevillingen, der her er afgjørende Lov erklærer med rene Ord, at Th: uagtet Datterens Legitimation skal være berettiget ”til at disponere over sin Formue som den, der ikke destomindre ikke har Livsarvinger, saafremt han ikke maatte efterlade sig andre saadanne” – dette er Ordenes sande Indhold. ”I saa Fald” referrere sig til det foregaaende Ord ”saafremt han ellers ikke efterlader sig Livsarvinger”. Men som Følge heraf kunde Th: uden kgl: Confirmation bortgive til Private (hvortil Museet efter vor Lovg: maa henføres) Halvdelen, men, saaledes som jo her er Tilfældet, med kgl Confirmation, hvad han vilde. – Allerede herefter er Fru Ps Fordring aldeles temerær. Men hertil kommer, at Th: nu i sit i Rom i 1838 forfattede Testamente udtrykkelig har bestemt, at Fru P: ”skal lade sig nøie med hvad jeg har fastsat til hendes Fordeel i det i Danmark i Aaret 1832 udstedte Document (ɔ: den oven omtalte Forpligt med sine 40,000 Rl), og at hun ikke skal kunne gjøre Fordring paa noget Andet af mit Stervbo, da det er min Hensigt at hvad jeg har disponeret over til hendes Fordeel, skal træde istedetfor hendes legitime Arvepart” &c. Det er til denne Passus, at de senere Testamenter slutte sig, og disse ere atter confirmerede alene med den Reflection, at Th: ”ikke efterlader sig andre Børn eller Livsarvinger, end den af ham i Testamentet nævnte – adopterede Datter” – Dog jeg skal ikke længer trætte Dem med en juridisk Deduction; Sagen er efter min Overbevisning aldeles klar, og maatte disse Linier bidrage Noget til at give Dem en midlertidig Beroligelse, som jeg haaber Conftr Lassens Yttringer i morgen ville give Hjemmel og Gyldighed – har jeg opnaaet

mit Ønske

ærbødigst
Gustav Brock

Archival Reference
m29 I, nr. 15
Subjects
Thorvaldsen's Wills
Persons
Caspar Friderich Lassen · Elisa Paulsen
Last updated 07.01.2013 Print