The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 711 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

4.2.1809 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Herman Schubart [+]

Recipient’s Location

Pisa?

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original [Translation]

Rom den 4de Februari 1809

Deres Excellenze!

Med største Taknemlighed og Glæde har ieg modtaget den nydelige Naal med Brillanter, som Deres fortreffelige Søster Grevinde Schimmelmann har været saa naadig at værdige mig at bære, til et Beviis paa Hendes Agtelse og Yndest for mig som Konstner, hvilket giver mig det beste Haab som kan ønskes.
Deres Excellenzes Fødselsdag er bleven høytideligholdt med megen Glæde; Selskabet bestod af 20 Personer; vor gode Camuccini kunde ikke komme; Aftenen begiøndte med en liden Concert, og sangs[?] ret nydelig Capelmærsterne, Crelius og Küster, acompagnerede med Pianoforte Fiolini og Basso – Decorationen hvor vi spiste fandt almindelig Bifald; Paa en Forhøyning var anbragt Bas rilieffet Gratierne med de omkring dansende Muser paa hver Side af samme tvende Colonner med Deres og Gemalindes Byster bekransede med Laubær Kranse, som vor gode Høyer havde flettet. over Basrilieffet vare de trende Genier af Daaben som Medaillon indviklet med Laubær og der fra nedhengende Festons som faldt over det understaaende Basrilief med Muserne; Over Bordet en Lysekrone ligeledes af Laubær og Orangser. Medens vi spiste, spillede, de lejede Musicantere Symfonier! Efter Bordet blev der danset til Kl: henimod 4r og endte vi saaledes alle Glade og fornøyede Deres Excellenzes Fødselsfest –
Hermed indlagdte Breve, et til Deres fortræffelige Søster Grevinde Schimmelmann, et til Vor eie Gode Grev Christian Reventlow, og til Commissionen for Slottes og Raad og Domhuusets Opbygning, som Deres Excellenze er saa god at besørge paa det Beste, Deres Excellenze vil deraf see at jeg forreslaaer benevnde Bygnings Commission min Gruppe af Amor og Psyche, som jeg udfører to Gange, og Venus ogsaa, Psyche har Deres Excellenze ikke seet, jeg har af mangel paa Plas maattet ladet den udhugge hiemme hos en af mine Folk, og har den nu i mit Huus for at fulende samme; Canova har seet den og den har gefaldet ham usiigelig. Jeg haaber at disse almindelige elskende Süjetter, samt der[e]s passende Størelse og deilige marmor hvoraf de ere udførdte, ved Deres Excellenzes Recomodasion vist vil faae Plas i vort Kongelige Huus.
Det er ikke allene Interessen som driver mig men mere den Fornøyelse som Dansk Konstner at kunde bidrage noget til Prydelse for Slottet, da Tiiden flyer, de mange Arbejder som jeg har at udføre, samt Marmores langvarige Fuldendelse, giør at jeg med min svage Helbred ikke kan vente at produsere meget mere –
Jeg beder min Complement aflagt hos Deres naadige Gemalinde og Gode Olinto, fra Deres Excellenzes ærbødig

underdan[i]ge Tiener
B. Thorvaldsen

P.S. Hr Høyer har været meget syg men er nu bedre, og har faaet gode efterre[t]ninger fra Academiet som fornøyer mig meget. Hr Gmellin helser Dem og givet mig den forlangte Note.

Archival Reference
m28, nr. 6
Document Type
Document, autograph
Subjects
Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen and Canova · Thorvaldsen's Workshop Practice
Persons
Antonio Canova
Works
Last updated 04.11.2014 Print