The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 903 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Ultimo februar 1810 [+]

Dating based on

Dette brevudkast er udateret, men da det repræsenterer et knap så færdigt stadium i brevskrivningsprocessen som et andet kendt udkast, der er dateret februar 1810, må dette udkast stamme fra samme tidspunkt eller tidligere. Det afsendte brev er dateret 2.3.1810.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

See Original [Translation]

Modellen til Basrelievet i den store Frontespids for Raadhuuset, som skal udføres i Stuk var det første jeg begiøndte paa men da vi paa samme Tiid fik her den saa høyst ubehagelige Efterretning om Khhvn ulykkelige Beleiring, var det følgelig mig den gang ikke mulig at fuldføre samme[.] Senere har jeg forgiæves ventet paa den høye Commissions Beslutning at maatte vorde mig meddeelt; nemlig hvorledes høye samme ønsker at ieg skal forholde mig med Transporten medens man intet kan afsende til Søes; Men for ikke at tabe Tiiden ved længer at vente har ieg fundet passende her med at medsende en liden Tegning til den forlangte Frontespitz /: forestillende en Gruppe af Jupiter[,] Minerva og Nemesis paa den ene Side ligger Osian og paa den anden Tellus :/ Skulde den Høye Commission ikke finde samme Tegning tilstrækkelig for derefter at udføre den i Stuk – saa er jeg bered til at sende Modellen over Land naar den høye Commission dertil meddeler sit Samtykke.
Til behagelig Efterretning meddeeler jeg herved tillige Hr Professoren at de fire forlangte Basreliefs til Slots Portalet ere alle meget avanserede i Marmor. – Til giengæld udbeder ieg mig af Hr Professoren at De ved at modtage medsendte Tegning beærer mig til fornøden Underretning, et Par Linier: om Sammes rigtige Modtagelse[.] Skulde omnævnte Tegning finde den Kongl: Commissions høye Bifald saa vover jeg at smigre mig af, at jeg ved de betydeligere Arbeider som naadig forundes mig – skal vinde mit Fædrenelands og Medborgeres Agtelse. Jeg anbefaler mig med tienstvilligste Iver

ærbødig

General Comment

Dette er et udkast til det afsendte brev af 2.3.1810. Der er nogle forskelle mellem dette udkast og det færdige brev. Der findes desuden et andet udkast, der ligger tættere på det færdige brev.

Archival Reference
m28, nr. 113
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis C.F. Høyer
Last updated 22.08.2014 Print