Ultimo februar 1810

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Slotsbygningskommissionen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dette brevudkast er udateret, men da det repræsenterer et knap så færdigt stadium i brevskrivningsprocessen som et andet kendt udkast, der er dateret februar 1810, må dette udkast stamme fra samme tidspunkt eller tidligere. Det afsendte brev er dateret 2.3.1810.

Abstract

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Document

Modellen til Basrelievet i den store Frontespids for Raadhuuset, som skal udføres i Stuk var det første jeg begiøndte paa men da vi paa samme Tiid fik her den saa høyst ubehagelige Efterretning om Khhvn ulykkelige Beleiring, var det følgelig mig den gang ikke mulig at fuldføre samme[.] Senere har jeg forgiæves ventet paa den høye Commissions Beslutning at maatte vorde mig meddeelt; nemlig hvorledes høye samme ønsker at ieg skal forholde mig med Transporten medens man intet kan afsende til Søes; Men for ikke at tabe Tiiden ved længer at vente har ieg fundet passende her med at medsende en liden Tegning til den forlangte Frontespitz /: forestillende en Gruppe af Jupiter[,] Minerva og Nemesis paa den ene Side ligger Osian og paa den anden Tellus :/ Skulde den Høye Commission ikke finde samme Tegning tilstrækkelig for derefter at udføre den i Stuk – saa er jeg bered til at sende Modellen over Land naar den høye Commission dertil meddeler sit Samtykke.
Til behagelig Efterretning meddeeler jeg herved tillige Hr Professoren at de fire forlangte Basreliefs til Slots Portalet ere alle meget avanserede i Marmor. – Til giengæld udbeder ieg mig af Hr Professoren at De ved at modtage medsendte Tegning beærer mig til fornøden Underretning, et Par Linier: om Sammes rigtige Modtagelse[.] Skulde omnævnte Tegning finde den Kongl: Commissions høye Bifald saa vover jeg at smigre mig af, at jeg ved de betydeligere Arbeider som naadig forundes mig – skal vinde mit Fædrenelands og Medborgeres Agtelse. Jeg anbefaler mig med tienstvilligste Iver

ærbødig

Oversættelse af dokument

The model for the bas-relief in the large pediment for the townhall , which is to be executed in stucco was the first item I started but as we at the same time here received the highly unpleasant information about the disastrous siege of Copenhagen, it was consequently not possible for me then to finish the same. Later I have in vain been waiting for information about the decision of the high Building Commission for Christiansborg Palace; namely how the high mentioned wishes me to act about the transport while nothing can be dispatched by sea; but not to lose time by waiting longer I have found it suitable with this to enclose a small drawing for the commissioned pediment /: representing a group of Jupiter, Minerva and Nemesis on one side Osian is lying on the other Tellus :/ If the high Building Commission should not find the mentioned drawing sufficient to have it executed after this in stucco – then I am prepared to send the model by an overland route when the high Building Commission informs me of its consent to this.
For your pleasant information I also hereby inform the professor that the four commissioned bas-reliefs for the portal of the palace are all far advanced in marble – In return I ask of the professor that you when you receive the enclosed drawing honour me with a couple of lines for my necessary information: about the correct receipt of the same, if the mentioned drawing should meet with the approval of the high Building Commission for Christiansborg Palace I venture to flatter myself that by the considerable works which I favourably shall be granted I shall win the respect of my native land as well as of my fellow countrymen. I commend myself with the most obliging zeal

Humble


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Dette er et udkast til det afsendte brev af 2.3.1810. Der er nogle forskelle mellem dette udkast og det færdige brev. Der findes desuden et andet udkast, der ligger tættere på det færdige brev.

Document Type

Udkast af koncipist

Amanuensis

C.F. Høyer

Archival Reference

m28, nr. 113

Last updated 22.08.2014