The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8691 of 10246
Sender Date Recipient
Just Mathias Thiele [+]

Sender’s Location

København

16.2.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Nysø

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kiære Thorvaldsen!

De har nu i lang Tid ikke hørt fra mig, men Grunden har deels været, at jeg ikke har haft noget at skrive, som var et Brev værdigt, deels at Rygtet jevnligt har indbildt os, at man nu kunde vente Dem til Kiøbenhavn. Jeg for min Deel har vel ofte længtes efter Dem, men glæder mig dog ved at vide, at De har det godt paa Nysøe.
Ikke heller idag vilde jeg have tilskrevet Dem, naar det ikke skete efter allerhøieste Befaling, saa meget mindre, som det jeg har at skrive om maaskee ikke behager Dem.
De vil erindre, at Hendes Majestæt har yttret til Dem, at hun ønsker en Gientagelse i Marmor af den lille siddende Amor med Lyren. Formodentligt har dette Exemplar en Bestemmelse, hvorfor man gierne ønsker den snart færdig, men da man indseer at dette er et Arbeide, som De ikke selv udfører, er det mig befalet, at forespørge, om De har noget imod at der tales til Billedhugger Scholl om at begynde derpaa.
Dette er den Ordre, som jeg maa adlyde, og paa hvilken jeg haaber, at De vil give mig Svar ved Leilighed.
Hos mig er, Gud være takket! alt ved det gode Gamle, men sørgelige Dødsfald har udbredet megen Sorg i flere Familier.
Af Frøken Wulff har jeg hørt, at De har været lidt forkiølet, men at De atter er rask, hvilket har glædet os alle.
Jeg beder Dem hilse Deres giæstmilde Vertinde og min gamle Ven H. Stampe, samt alle de andre gode Mennesker paa det skiønne Nysøe. Min Kone beder mig hilse Dem ret hierteligt; hun er især blandt de mange, der ret længes efter igien at see Thorvaldsen.
I Akademiet er alt vel og gaaer ved det gamle!
Lev vel, kiære Thorvaldsen! og tænk med Venlighed paa Deres hengivne

J Thiele

d. 16 Febr. 1841.

Archival Reference
m24 1841, nr. 7
Persons
Caroline Amalie · Johann Scholl · Christine Stampe · Henrik Stampe
Works
Last updated 11.04.2016 Print