The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7716 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns Universitet [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med inskriptionen: SIGILLUM SENAT. ACAD. HAVN.

12.10.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Høivelbaarne / Hr: Conferentsraad Thorvaldsen, / Commandeur af Dannebrog og Danne-/brogsmand, p:p:p:
Udskrift: Høivelbaarne / Her Conferentsraad Thorvaldsen / Commandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand p.p

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Jo mere Consistorium deler den almindelige Interesse ved, at Danmarks Hovedkirke er udseet til, ved en Række af plastiske Værker at blive et Hovedsæde for den christelige Konst, desto mere maa Ønsket opstaae om at see Kirkens konstneriske Decoration efterhaanden nærmet dens Fuldendelse.
Ved Kongelig Resoluton af 25de. December 1832 ere særegne Indtægter henlagte til at danne en Fond, som isærdeleshed er bestemt til at udrede de Omkostninger, der ville være forbundne med Anskaffelse, Transport og Opstilling af de Konstarbeider, som Kirken endnu enten ganske mangler, eller ikkun har i Gibsafstøbning. Denne Fond er opvoxet til omtrent 46,000 rbd., af hvilke vi antage, at de tre Fjerdedele kunne anvendes til den ovenfor angivne Bestemmelse.
Ogsaa med Hensyn til denne Sags Fremme have Consistoriums Medlemmer med Glæde seet Hr: Conferentsraadens Ankomst til Fædrelandet imøde. Vi haabe, at De med Interesse vil modtage Efterretningen om de Pengemidler, der for Tiden haves til Raadighed for at arbeide til den konstneriske Forskjønnelse, Kirken skal modtage fra Deres Haand, og for hvilken Deres Fædrelandskjærlighed har bragt saa store Offere; og vi tillade os at yttre Ønske om, at De velvilligen vil meddele os Deres Tanker om, hvorvidt der for Øieblikket er Udvei til at forskaffe hine Penge en Anvendelse svarende til Bestemmelsen.
Kjøbenhavn, den 12te. October 1838.

HN Clausen

AW Scheel

/ J Reinhardt
Secreta. Consisto.

Archival Reference
m22 1838, nr. 74
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen
Persons
H.N. Clausen
Last updated 31.08.2021 Print