The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7717 of 10246
Sender Date Recipient
Carl Emil Bardenfleth [+]

Sender’s Location

Island

12.10.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift

Tilskrift: Deres Høivelbaarenhed / Herr Conferentsraad Collin, Deputeret i det kongelige Rentekammer og / for Finantserne, Commandeur af Dannebroge og Dannebrogsmand. p. p.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

[foroven med anden hånd:]
53-7/ modtaget i Zahlkassen og leveret JustitsR. Stæger, d. 3 Dec 1838

Efterat have modtaget den af Deres Høivelbaarenhed i Forening med Flere udstædte Indbydelse til Subschription for at tilveiebringe et Museum for Thorvaldsens Arbeider, har jeg til samtlige Øvrigheder i Sønderamtet omsendt Exemplarer af bemeldte Indbydelse samt dermed fulgte Skrivter, og anmodet dem om at bringe samme til almindelig Kundskab i deres Embedsdistricter. Af da nu tilbagekomne Subscriptionsplaner, der, forsaavidt nogen Paategning er skeet, hermed ærbødigst fremsendes, vil det behageligst erfares, at de tegnede Bidrag udgjøre:

eengang for alle
og aarlige Bidrag i 3 Aar
92rbr 7 sk. rS.
6 – ” – ”

Ifølge de ligeledes hoslagte af mig forfattede Fortegnelser over indkomne og uindkomne Bidrag, er af ovenstaaende Summer erlagt Bidrag een gang for alle 53rbr 7 sk., hvilke jeg har deponeret i den kongelige islandske Jordebogskasse med et lige Beløbs Udbetaling af den kongelige Zahlkasse i Kjøbenhavn til Deres Høivelbaarenhed eller andre, og har jeg den Ære derfor at fremsende Landfogdens prima Depositionsbeviis.

Hvad de øvrige Bidag angaaer, da skal jeg, saasnart de ere indkomne, ligeledes tillade mig at oversende samme, i hvilken Henseende det dog bemærkes, at adskillige af de Bidragydende have tegnet sig under den Betingelse, at det [sic] af Etatsraad Thorvaldsen til Island bestemte Døbefond hertil bliver opsendt, og er det mig ubekjendt, hvorvidt nogen af de ærede Herrer, der have udstædt den heromhandlede Indbydelse, vil kunne indvirke paa Opfyldelsen af den saaledes satte Betingelse.

Islands Stiftamtshuus, den 12te October 1838.

E. Bardenfleth

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 78
Last updated 10.05.2011 Print