The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7502 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Farveløst segl.

8.5.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: À / Monsieur le chevalier Thorvaldsen / Rome

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kiøbenhavn, d. 8 Maji 1838

Da jeg for et Par Dage siden skrev Dem til, kiæreste Etatsraad, tænkte jeg ikke paa, at jeg atter i Dag skulde sende Dem et Brev. Sagen er denne: ved i forrige Uge at levere Hans Majestæt en Afskrift af Deres Testament, kom jeg til at omtale Bravo, som Bissen, og andre af vore Landsmænd, oftere havde nævnt for mig som en Mand, der var sine Landsmænd til megen Nytte ved den Veiledning, han velvilligen ydede Dem, og som tillige mueligviis vilde blive den Mand, der i Deres Fraværelse vilde faae det nærmeste Tilsyn med de Sager, De maatte efterlade, hvilket man af den Tillid, De har viist ham, ved at nævne ham til Med=Exsecutor, maa slutte. Dette har foranlediget, at Hans Majestæt har befalet, at der skulde anvises Bravo en Sum af 200 Spec. I det jeg sender Dem, kiære Ven en Wexel paa dette Beløb, beder jeg Dem at levere ham den, og meddele ham dette Brevs Indhold, hvilket jeg antager vil være ham meest kiærkommen, naar han erholder det fra Dem.
Om Modtagelsen udbeder jeg mig fra Dem ell ham ved Leilighed et Par Ord.

venskabeligst
Collin

Archival Reference
m22 1838, nr. 33
Subjects
Thorvaldsen's Wills
Persons
H.W. Bissen · Johan Bravo · Frederik 6.
Last updated 10.05.2011 Print