The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7063 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

4.2.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelb. Hr Etatsraad Thorvaldsen.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kiøbenhavn d. 4 Febr. 1837

Min høistærede Ven!

Vor Brevvexling har nu længe været afbrudt, og derfor glæder det mig dobbelt nu at finde en behagelig Anledning til at fornye den.

Maaskee veed De allerede hvad jeg sigter til. Deres Landsmænd ere nemlig i Begreb med at grundlægge et Museum for Deres Arbeider.

Den Opfordring, som i denne Henseende er udgaaet, og hvoraf flere tusinde Exemplarer ere omsendte til alle Landets Egne, (baade i Danmark og i Hertugdømmerne) sender jeg Dem herved, saavelsom en senere, der er skrevet af Professor Clausen og har staaet i et Ugeskrift, som hedder Dansk Folkeblad.

Jeg haaber, kiæreste Etatsraad, at denne Efterretning om den Kiærlighed og Agtelse, Deres Landsmænd ere dybt giennemtrængte af for Dem, og nu søge at lægge for Dagen, vil være Dem velkommen. Gid vi snart havde Dem og Deres Værker hos os!

Glæd os nu snart, ædle Ven, med mogle Linier, og stadfæst derved Deres Landsmænds, især Deres mange kiøbenhavnske Venners, Haab om, at det er Deres faste Forsæt, at Deres Kunstværkers hele Cyclus skal pryde Deres Fødestad.

Med ubegrændset Høiagtelse
Deres venskabeligst hengivne
Collin.

General Comment

Brevet er, efter at det er blevet foldet, blevet gennemskåret af små snit fire steder. Formentlig er dette sket i forbindelse med desinficering af brevet for at slå smitsomme vira og bakterier ihjel, når der var epidemier i Europa. Om dette, se evt. Maurice Rickards, The Encyclopedia of Ephemera, New York og London 1919 (2001), afsnittet Disinfected mail, p. 121.

Archival Reference
m21 1837, nr. 6
Last updated 10.05.2011 Print