The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7335 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

16.9.1837 [+]

Dating based on

Fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom.

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Kiøbenh. d. 16 Spt 1837

Kiære Etatsraad!

  Indkassationen til Museet er i fuld Gang, og derved er bragt nyt Liv i Sagen.

Men her møde en jevnlig de Spørgsmaal: naar skal der begyndes paa Arbeidet? hvor skal Museet ligge? hvorledes skal det indrettes? &c. Vort Svar derpaa afhænger aldeles af det Svar, vi vente fra Dem. Valget af Plads, er det Første, som skulde debatteres og afgiøres. Meningerne derom ere forskiellige; nogle ansee Pladsen, hvor den ufuldendte Marmorkirke staaer, for bedst; andre den Plads paa Gammel-Holm, som ligger lige over for den saakaldte pesthierske Gaard; andre en Deel af Esplanaden ved Toldbodveien – Hvorledes skal det afgiøres uden at vide Deres Mening? Pluralitet er en daarlig Afgiørelsesmaade. Alle de nævnte Pladser ere offentlige, saa at Hans Majestæts Samtykke, og maaskee ogsaa et Bidrag fra den Kongelige Kasse vil behøves. Men ogsaa Hans Majestæt vil vist ønske først at vide Deres Mening. Ogsaa angaaende Bygningen selv er jo Deres Stemme os den vigtigste. Er De fuldkommen tilfreds med en Bygning efter den Tegning, som Bindesbøll sidst indsendte? Kiære, bedste Ven, De seer hvor vigtigt det er, at De, hvis De ikke kan og vil opfylde Deres Landsmænds inderlige Ønske at komme til os, glæde os med Deres Nærværelse, melde os Deres Ønsker, Anskuelser, som vi gierne ville dele med Dem – dog lader os erfare Deres Mening.
Ogsaa en anden dermed i nær Forbindelse staaende Sag ligger mig meget paa Hierte. Hs Majs. tilbød Dem i Aar et Skib til at bringe Deres Sager hertil. De fik Efterretningen for silde til at kunne faae alt indpakket til behørig Tid, og frabad Dem Skibets Komme. Om nu en lignende Leilighed aabnes for Dem til næste Foraar – saa vil De dog ikke lade den gaae ubenyttet?

Om Choleraen i Rom høre vi nu intet; Havde den dog havt den Virkning, at den havde drevet vor gode Thorvaldsen ud af Rom op til Norden, saa havde den dog udrettet noget godt!

Og dermed, Gud befalet! Lad mig nu see, kiæreste Etatsraad, at De ret griber Dem an, saa at jeg kan triumphere over alle Tvivlere.

Deres inderligst hengivne

Collin

Archival Reference
m21 1837, nr. 55
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Requests to Come to Denmark (1820-1838) · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 04.07.2013 Print