The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7336 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

16.9.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Antagelig Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

[Med fremmed hånd:] Afskrift

Kjøbenhavn d 16 Sptbr 1837.

Kjære Hr: Etatsraad!

Indkassationen til Museet er i fuld Gang, og derved er bragt nyt Liv i Sagen. Men her møde vi ievnlig det Spørgsmaal, naar skal der begyndes paa Arbeidet? Hvor skal Museet ligge? Hvorledes skal det indrettes? &c. Vort Svar derpaa afhænger aldeles af det Svar, vi vente fra Dem. Valget af Plads er det Første, som skulde debatters og afgjøres. Meningerne derom ere forskjellige; nogle ansse Pladsen, hvor den ufuldendte Marmorkirke staaer, for bedst; andre den Plads paa Gammel=Holm, som ligger lige over for den saakaldte peschierske Gaard; andre endeel af Esplanaden ved Toldbodveien – Hvorledes skal det afgjøres, uden at vide deres Mening? Pluralitet er en daarlig Afgjørelsesmaade. Alle de nevnte Pladser ere offentlige, saa at Hans Majestæts Samtykke, og maaske ogsaa et Bidrag fra den kongelige Kasse vil behøves. Men ogsaa Hans Majestæt vil vist ønske først at vide Deres Mening. Ogsaa angaaende Bygnngen selv er jo Deres Stemme os den vigtigste. Er De fuldkommen tilfreds med en Bygning efter den Tegning, som Bindesbøll sidst indsendte? Kjære, bedste Ven, de seer, hvor vigtigt det er, at De, hvis De ikke kan og vil opfylde deres Landsmænds inderlige Ønske at komme til os, glæde os med Deres Nærværelse, meddele os Deres Ønsker, Anskuelser, som vi gjerne ville dele med dem – dog lader os erfare Deres Mening.
Ogsaa en anden dermed i nær Forbindelse staaende Sag ligger mig meget paa Hjerte. Hs: Majestæt tilbød Dem i Aar et Skib til at bringe deres Sager hertil. De fik Efterretningen for silde til at kunne faae alt indpakket til behørig Tid, og frabad dem Skibets Komme. Om nu en lignende Leilighed aabnes for Dem til næste Foraar – saa vil De dog ikke lade den gaae ubenyttet?
Om Choleraen i Rom høre vi nu intet; havde den dog havt den Virkning, at den havde drevet vor gode Thorvaldsen ud af Rom og til Norden, saa havde den dog udrettet noget godt!

Og dermed, Gud befalet! Lad mig nu see, kjæreste Etatsraad, at de vil gribe Dem an, saa at jeg kan triumphere over alle Tvivlere.

Deres inderligst hengivne

C:

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 49
Last updated 10.05.2011 Print